Общият показател на потребителско доверие в България нараства с 4.2 пункта през април тази година в сравнение с януари, показват данните на Националния статистически институт.

Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата, съответно с 3.1 и 7 пункта.

Според оценките на потребителите, има известна положителна промяна в общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, като очакванията са тази тенденция да продължи и през следващата година. 

По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца се наблюдава намаление на песимизма в оценките на живеещите в селата, за разлика от населението в градовете, което изразява малко по-негативна нагласа спрямо предходното наблюдение. 

Същевременно обаче прогнозите за следващите 12 месеца и на селското, и на градското население леко се подобряват, в резултат на което общият балансов показател се увеличава с 2.1 пункта.

През април оценките на потребителите за изменението на потребителските цени през последните 12 месеца са по-неблагоприятни. Инфлационните им очаквания за следващия едногодишен период са по-умерени в сравнение с проучването, проведено три месеца по-рано.

По отношение на безработицата в страната през следващите 12 месеца прогнозите продължават да се изместват към запазване или незначително намаление, вследствие на което балансовият показател се понижава с 4.6 пункта. 

Последната анкета регистрира леко подобрение на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба.

Негативна е обаче нагласата на потребителите относно извършването на разходи за покупка на автомобили, за строителство на жилища и за подобрения в дома през следващите 12 месеца.