Нетните активи, известни още като нетно състояние или просто нетна стойност, представляват разликата между всички активи и всички задължения на един човек или едно домакинство.

Ако разглеждате личните си финанси като счетоводен отчет на една фирма, нетните активи биха ви разкрили дали тази "фирма" в настоящия момент е "на минус" или "на плюс". 

Нетното състояние се изчислява, като от сумата на всички активи, които притежавате, извадите тази на своите задължения. 

Какво обаче включва всяка една от тези категории? 

В бизнеса нетната счетоводна стойност, известна също и като балансова стойност или собствен акционерен капитал, е равна на разликата между стойността на общите активи и общите пасиви на компанията. 

Нетното състояние на индивида е нещо подобно и представлява стойността, която остава след изваждане на пасивите от активите. 

Активите на едно физическо лици включват банкови сметки, ценни книжа, недвижими имоти, автомобили, предмети на изкуството, домакинска техника, партиди в частни пенсионни фондове, застрахователни продукти и други.

В перото на пасивите пък се включват всички дългове, като ипотечни и потребителски заеми, неизплатени салда по кредитни карти, студентски кредити и заеми за автомобили, данъци и други. 

Ако един човек притежава 12 000 лева в банковата си сметка, имот на стойност 150 000 лева, автомобил на стойност 8000 лева, като в същото време изплаща ипотечен кредит на стойност 130 000 лева, то неговото нетно богатство ще бъде положително и ще е равно на 40 000 лева - стойността на всички активи минус пасивите. 

Как можем да увеличим нетното си богатство? 

Изхождайки от формулата за изчисляване на нетната стойност, можем да стигнем до извода, че за увеличаването ѝ има два основни подхода - намаляване на задълженията или увеличаване на разполагаемите активи. 

Обикновено недвижимите имоти са най-скъпите активи в личния финансов портфейл на повечето хора, а и стойността им се повишава в дългосрочен план. Така че притежаването на собствено жилище е относително сигурен начин за увеличаване на нетната стойност. 

Още повече, че дори то да е придобито с жилищен кредит, всяка година част от него се изплаща, което намалява стойността на задълженията и, съответно, води до ръст на нетната стойност. 

Собствеността върху автомобили, техника или друга движима собственост не е чак толкова добър механизъм за съхраняване на стойност, тъй като по правило този тип активи се обезценяват много по-бързо във времето. 

Има и други инвестиции, които носят потенциална възвръщаемост, която трудно може да бъде изчислена, но се предполага, че в дългосрочен план те биха увеличили нетното богатство.

Такива са, например, инвестициите в образование, тъй като те предполагат повишаване на квалификацията и увеличаване на доходите в бъдеще.

Същото важи и за развиването на собствен бизнес, който би могъл значително да увеличи своята стойност, а оттам - и богатството на своя собственик. 

Оценката на подобни "потенциални" активи би трябвало да се прави максимално консервативно, тъй като не могат да бъдат реализирани по някаква "пазарна" стойност. 

Какво представлява отрицателното нетно състояние? 

Отрицателната нетна стойност се получава, когато стойността на пасивите надвишава тази на активите.

Например, ако един човек не разполага със собствено жилище, докато в същото време плаща наем, който - добавен към вноските по кредитната му карта и сметките за комунални услуги, надвишава общата стойност на парите, които притежава в банковата си сметка, нетното му състояние ще бъде отрицателно. 

Това не е нещо фатално, тъй като, всъщност, много млади хора, които тепърва започват своето кариерно развитие, се намират точно в такова положение.

Но ситуацията изисква по-строго планиране на личния финансов бюджет и приоритизиране на свиването на задълженията по възможно най-бързия начин. 

Много финансови експерти препоръчват формирането на т. нар. фонд за спешни случаи, в който периодично да се заделят средства с крайната цел той да достигне сума, равна на три до шест месечни заплати.

Идеята е с нея да могат да се покриват всякакви спешни и извънредни разходи, без да се налага трупането на нови задължения, които да влошат нетната стойност. 

Колко висока нетна стойност се счита за "достатъчна"? 

Определянето на това какво е „добра“ нетна стойност варира за всеки индивид - в зависимост от социалния профил, финансовите нужди и начина на живот. 

Статистиката показва, че в България средното нетно състояние е малко над 11 400 евро на глава от населението, докато в САЩ, например, средната нетна стойност на човек  е 121 700 долара. 

Разликата идва от разликата в доходите, в цените на имотите, на ценните книжа и останалите финансови активи, лихвените проценти и много други променливи.