Жилищните сгради в страната към 7 септември 2021 г. са 2 123 142.

В периода между двете преброявания броят им се е увеличил с 62 397, или с 3.0%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Териториално разпределение на жилищните сгради

В градовете се намират 824 416 жилищни сгради, или 38.8%, а в селата - 1 298 726, или 61.2%. Увеличение в броя на жилищните сгради има както в градовете (с 57 978, или със 7.6%), така и в селата (с 4 419, или с 0.3%).

Статистически райони

В Югозападен и Южен централен район се намират 41.7% от жилищния сграден фонд в страната, като най-малък брой жилищни сгради има в Североизточния район - 260 хил., или 12.2%.

През периода 2011 - 2021 г. в пет от статистическите райони има увеличение в броя на жилищните сгради, като най-голямо е то в Югозападния район - с 6.0%, а най-малко в Северозападния район - с 1.1%. В Северен централен район сградите намаляват с 2.3%.

Области

Най-много жилищни сгради има в област Пловдив - 157 403, или 7.4% от жилищния сграден фонд в страната, следва област София - 141 638, или 6.7%, и София (столица) - 118 595, или 5.6%.

Най-малко са жилищните сгради в областите Смолян - 38 729, или 1.8% от жилищния сграден фонд в страната, Силистра - 39 546, или 1.9%, и Ямбол - 40 985, или 1.9%.

В сравнение с 2011 г., в осемнадесет области броят на жилищните сгради нараства, като най-голямо увеличение се наблюдава в областите София (столица) - с 16.6%, Благоевград - с 8.4%, и Варна - с 8.1%.

В останалите десет области има намаление, като най-голямо е в областите Плевен - с 5.8%, Ямбол - с 4.5%, и Русе - с 3.6%.

Вид на жилищната сграда

Към 7 септември 2021 г. къщите са 1 858 596 бр., или 87.5% от сградите, жилищните блокове, кооперациите - 83 382, или 3.9%, а вилите - 109 542, или 5.2%.

В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил с 62 397, или с 3.0%

Преобладаващата част от жилищните сгради в страната са едноетажни - 1 173 935, или 55.3%  от всички жилищни сгради в страната, и двуетажни - 789 056, или 37.2%, докато тези на шест и повече етажа са 28 330, или 1.3%.

Най-много жилищни сгради на шест и повече етажа има в областите София (столица) - 9 598, Варна - 3 012, и Пловдив - 2 713, а най-малко в Смолян - 162, Видин – 198, и Разград - 201. 

Конструкция и материал на външните стени

Към 7 септември 2021 г. 42.4% от жилищните сгради в страната са построени от тухли с бетонна плоча, 41.7% - от тухли с гредоред, без стоманобетон, 3.1% са панелни и стоманобетонни, а 12.7% - с друга конструкция и използван материал.

При конструкцията и използвания основен материал на жилищните сгради се наблюдават различия според местонамирането им. В градовете 57.6% от сградите са построени от тухли с бетонна плоча, 31.9% - от тухли с гредоред, без стоманобетон, 5.2% са панелни и стоманобетонни, а 5.3% - с друга конструкция и използван материал.

В селата най-много сгради са от тухли с гредоред, без стоманобетон - 48.0%, следвани от тези от тухли с бетонна плоча - 32.7%, панелни и стоманобетонни - 1.8%, и други - 17.5%.

Жилищни сгради по периоди на построяване

Над една трета от жилищните сгради в страната (34.8%) са построени до 1959 г., следват построените през периода 1960 - 1969 г. - 20.8%. Построените през 2010 - 2021 г. са 3.8%.

В градовете приблизително еднакъв е делът на жилищните сгради, построени до 1959 г. и през периода 1960 - 1969 г., съответно 22.8% и 21.8%., а най-нисък е относителният дял на построените през периода 2010 - 2021 г. - 5.2%.

В селата 42.4% от жилищните сгради са построени до 1959 г., следвани от построените през периода 1960 - 1969 г. - 20.2%, докато най-малко са построените през 2010 - 2021 г. - 2.9%.

Обекти, които се ползват за нежилищни цели

По време на преброяването през 2021 г. за първи път се наблюдава наличието в жилищните сгради на обекти, които се ползват за нежилищни цели. 

В 6.5% от жилищните сгради има помещения за общо ползване от живущите, в 5.8% - гаражи и общи паркинги, в 2.8% - помещения за осъществяване на стопанска или друга дейност, в 0.1% - помещения за творческа и научна дейност, а в 2.1% - други обекти, които се ползват за нежилищни цели.

Поне един от изброените обекти имат 14.7% от жилищните сгради в страната.

Обитавани жилищни сгради

Към 7 септември 2021 г. обитаваните жилищни сгради са 1 152 978, или 54.3% от всички жилищни сгради. За сравнение, през 2011 г. те са били 73.1%. В градовете обитаваните сгради са 535 407, или 64.9% от всички сгради, а в селата - 617 571, или 47.6%.

За сравнение, през 2011 г. обитаваните сгради в градовете са били - 83.7%, а в селата - 66.8%. Обитаваните сгради намаляват както в градовете, така и в селата, съответно с 18.8 и 19.2 процентни пункта.