В страната са преброени 2 603 713 обитавани жилища към 7 септември 2021 г. От тях 2 582 899 (99.2%) са в жилищна сграда, 16 113 (0.6%) са в студентско/работническо общежитие, 1 898 (0.1%) се намират в нежилищни сгради, 1 178 са колективни, 1 309 са примитивни и 316 са подвижни, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Основната част от жилищата (95.3%) се обитават от едно домакинство, в 3.8% живеят по две домакинства и в 0.8% от всички жилища живеят по три и повече домакинства.

Населеността на жилищата, която се определя от средния брой лица, живеещи в едно обитавано жилище, е 2.5. За сравнение, през 2011 г. тя е била 2.8 лица. В градовете в едно жилище живеят средно 2.4 лица, а в селата - 2.5 лица.

Среден брой лица на едно обитавано жилище по области

Най-населени са жилищата в областите Пловдив и Благоевград - по 2.8 лица средно на едно обитавано жилище. Най-слабо населени са жилищата в област Габрово - 2.2 лица.

Благоустроеността на жилищата е важна предпоставка за подобряване на условията на живот на населението. От всички обитавани жилища 98.7% са свързани с общественото водоснабдяване. В градовете този дял е 99.5%, а в селата - 96.5%. Без източник на вода са 0.2% от жилищата в градовете и 0.7% в селата.

По отношение на използваните съоръжения за отвеждане на отпадна вода се наблюдават значителни различия в градовете и селата. Докато в градовете 94.8% от обитаваните жилища са свързани с обществената канализация, то в селата този дял е 27.7%. Основният вид канализация в селата е попивната яма - 37.3% от обитаваните жилища. Без канализация са 1.8% от обитаваните жилища в селата и 0.3% - в градовете.

Баня вътре в жилището имат 93.1% от обитаваните жилища, в сградата, но извън жилището - 1.9%, извън сградата - 2.8%, а 2.2% от жилищата нямат баня. В градовете - 97.3% от обитаваните жилища имат баня вътре в жилището, а в селата този процент е 81.0%. В градовете без баня са 0.8% от обитаваните жилища, а в селата - 6.3%.

Тоалетна вътре в жилището имат 88.5% от обитаваните жилища, в сградата, но извън жилището - 3.0%, извън сградата - 7.9%, а 0.7% нямат тоалетна. В градовете - 96.3% от обитаваните жилища имат тоалетна вътре в жилището, а в селата този процент е 65.6%. В градовете без тоалетна са 0.4% от обитаваните жилища, а в селата - 1.5%.

Материална осигуреност на обитаваните жилища

Почти всички обитавани жилища  (91.6%) разполагат с хладилник и/или фризер, 84.7% имат автоматична пералня. Делът на обитаваните жилища, които разполагат с хладилник и/или фризер, както и с автоматична пералня, в градовете и в селата почти не се различава.

По-съществени различия между жилища в градовете и селата се наблюдава по отношение на наличието на някои предмети и устройства за дълготрайна употреба:

•      с мобилни устройства (таблет, смартфон) разполагат 68.2% - в градовете, и 50.5% - в селата;

•      с компютър (вкл. преносим) разполагат 53.2% - в градовете, и 25.4% - в селата;

•      с климатик разполагат 49.9% - в градовете, и 21.8% - в селата;

•      със съдомиялна машина 21.0% - в градовете, и 9.1% - в селата;

•      със сушилня разполагат 16.4% - в градовете, и 6.9% - в селата.

Устройства и уреди за автоматизиране на дома (умни устройства, роботи) има в 5.9% от обитаваните жилища. В градовете такива устройства притежават 7.2% от обитаваните жилища, а в селата - 2.1%.

Услуги, ползвани от домакинствата, живеещи в обитаваните жилища

В 67.7% от обитаваните жилища  домакинствата ползват мобилна телефонна услуга (мобилен телефон), фиксирана телефонна услуга ползват - 10.1%. Фиксиран достъп до интернет има в 50.9% от обитаваните жилища, а мобилен достъп до интернет -  в 52.2%. Кабелна телевизия има в 55.6% от обитаваните жилища, а сателитна - в 22.5%.

Използвана енергия за отопление на обитаваните жилища

Почти половината от обитаваните жилища (47.7%) се отопляват с електричество, 36.3% - с дърва, 13.3% - с топлинна енергия от централен източник (парно), 4.8% - с въглища, 4.1% - с пелети, 2.5% - с природен газ от централен източник.