По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – юли 2023 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 2.058 млрд. евро (2.2% от БВП), като е по-голям с 505.4 млн. евро (32.5%) спрямо този за януари – юли 2022 г. (положителен поток от 1.553 млрд. евро, 1.8% от БВП).

През юли 2023 г. потокът е положителен в размер на 137.8 млн. евро при положителен поток от 145.5 млн. евро за юли 2022 г., информират от централната банка.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 356.5 млн. евро за януари – юли 2023 г.

Той е по-голям със 270.6 млн. евро от този за януари – юли 2022 г., който е положителен в размер на 85.8 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 8 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 9 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 16.3 млн. евро за януари – юли 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юли 2023 г. са от Нидерландия (556.9 млн. евро), Белгия (248.6 млн. евро) и Германия (216.1 млн. евро), а най-големите нетни  отрицателни потоци – към Швейцария (43 млн. евро) и Италия (35.8 млн. евро). 

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – юли 2023 г. възлиза на 358.9 млн. евро (0.4% от БВП), при 353.1 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – юли 2022 г.

През юли 2023 г. нетният поток е положителен и възлиза на 28 млн. евро, при положителна стойност от 93 млн. евро за юли 2022 г.