При машинна обработка на постъпилите през третото тримесечие на 2023 г. в БНБ банкноти, като негодни* за последващо използване в паричното обращение са отделени 17.3 млн. броя банкноти.

Те представляват 5.92% от общия брой на обработените за отчетния период банкноти, съобщават от финансовата институция.

Това е двойно повече от негодните банкноти, спрени от последващо използване през същото тримесечие на 2022 г., когато броят им е 8.5 милиона. Справка на Darik Business Review показва, че в четвърто поредно тримесечие са налице повече от 10 млн. негодни банкноти.

Спрените от последващо използване в предходните три тримесечия купюри са съответно 14.3 млн., 18.9 млн. и 13.5 млн. броя, или общо за последните 12 месеца 64.4 млн. броя.

Това е близо 11%, или всяка девета банкнота (бел. ред. 10.92% от всички банкноти в обращение към 30 септември).

Нови банкноти и монети

За осигуряване на нормалното обслужване на наличното парично обращение за 2022 г. са произведени 71 млн. броя банкноти, като разходите за тях са в размер на 10.269 млн. лв. Година по-рано тези разходи са 22.449 млн. лв. за общо 152 млн. нови банкноти. 

През настоящата година за нови банкноти са предвидени 8.1 млн. лв., или 21% по-малко спрямо година по-рано. Средствата ще се използват за отпечатването на 50 млн. нови банкноти от по 50 лева. 

* Негодна банкнота е похабената при употребата ѝ в наличнопаричното обращение, вследствие на което е замърсена, захабена, с износен релеф, смачкана, с поставен знак или текст (например рисунки, подписи, надписи и др.) или с избледнели цветове.