По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – август 2023 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на  нвестицията, е положителен в размер на 2.228 млрд. евро (2.3% от БВП), като е по-голям с 561.8 млн. евро (33.7%) спрямо този за януари – август 2022 г. (положителен поток от 1.666 млрд. евро, 2% от БВП).

През август 2023 г. потокът е положителен в размер на 171.5 млн. евро, при положителен поток от 113.5 млн. евро за август 2022 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 355.8 млн. евро за януари – август 2023 г.

Той е по-голям с 378.1 млн. евро от този за януари – август 2022 г., който е отрицателен в размер на 22.3 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 8.2 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 9.1 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 20.3 млн. евро за януари – август 2022 г. 

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1.784 млрд. евро, при положителна стойност от 1.539 млрд. евро за януари – август 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – август 2023 г. са от Нидерландия (576.6 млн. евро), Белгия (273.7 млн. евро) и Германия (219.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Швейцария (42.4 млн. евро) и Румъния (30.1 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките  инвестиции в чужбина за януари – август 2023 г. възлиза на 353.6 млн. евро (0.4% от БВП), при 387.8 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – август 2022 г.

През август 2023 г. нетният поток е отрицателен и възлиза на 5.2 млн. евро, при положителна стойност от 34.6 млн. евро за август 2022 г.