Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове у нас към 30 септември 2023 г. е 4 977 246 души. Тя нараства спрямо година по-рано със 77 212, или 1.58 на сто, става ясно от данни на Комисията за финансов надзор.

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80.34 на сто. Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12.91 на сто и 6.55 на сто.

Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0.20 на сто.

Активи

Към 30 септември 2023 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 21.347 млрд. лв. В сравнение с 31 декември 2022 г., те нарастват с 11.1 на сто, а в сравнение с 30 септември 2022 г. - със 17.3 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват тези на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 18.32 на сто спрямо 12 месеца по-рано.

Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст на активите за същия период от съответно 12.85 на сто и 9.15 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 7.60 на сто.

Брутни постъпления

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през деветмесечието на 2023 г. са общо 1.873 млрд. лв. и се увеличават с 13.57 на сто, в сравнение с деветмесечието на 2022 г.

Постъпленията от осигурителни вноски в УПФ регистрират ръст от 16.02 на сто, а в ППФ 12.81 на сто. Намаление в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

Колко лица получават плащания от фондовете?

Лицата, получаващи плащания от фондовете към 30 септември 2023 г., са 18 449, от които 2 174 пенсионери и 16 275 лица с разсрочени плащания (лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст).

През деветмесечието на 2023 г. са изплатени 3.12 млн. лв. за пенсии, 47.855 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 186 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. 

Средният размер на изплатените пенсии през деветмесечието на 2023 г. е 227.13 лв., а средният размер на разсроченото плащане 407.02 лв.

В сравнение с деветмесечието на 2022 г., средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 16.62 лв., или със 7.9 на сто, а средният размер на разсроченото плащане скача с 65.48 лв., или с 19.17 на сто.

Приходи и печалби

Общите приходи на пенсионните фондове остават почти без изменение към деветмесечието – 221.2 млн. лв.

Спад на постъпленията се наблюдава при Съгласие, ЦКБ-Сила, Топлина и Пенсионноосигурителен институт, а повишение има при всички останали дружества – Доверие, ДСК Родина, Алианц България, Бъдеще и ДаллБогг: Живот и здраве.

Към 30 септември фондовете отчитат печалба от 83.8 млн. лв. спрямо 54.5 млн. лв. за първите девет месеца на 2022 г. Най-висока е тя при Доверие (25.496 млн. лв.), Алианц България (18.1 млн. лв.) и ДСК Родина (16.07 млн. лв.).