Депозитите на домакинствата в банките у нас достигнаха нова рекордна стойност в края на 2023 г. и вече възлизат на 82.6 млрд. лв. Банковият влог си остава предпочитаната форма на спестяване за повечето българи, въпреки че лихвите остават минимални.

Какво обаче представляват депозитите, какви са различните видове спестовни продукти и как да изберем кой е най-подходящ?  

Банковият депозит представлява сума пари, която вложителят предоставя на финансова институция, а тя, от своя страна, може да го използва за своите операции - отпускане на кредити, сделки с ценни книжа, разплащателни услуги и т.н.

Депозитите обикновено носят лихва на вложителя, която, всъщност, представлява "цената", платена от банката, за това, че е получила финансиране. 

През последните години обаче лихвите по депозитите бяха близо до нулата, тъй като банките разполагат с достатъчно голям паричен ресурс и не са "притиснати" от пазарните условия да привличат допълнително финансиране. 

Основните видове депозити се различават най-вече по това за какъв срок и при какви условия се сключват. 

Безсрочни депозити 

Безсрочните депозити не са обвързани с никакви други условия, освен с изискването за откриване на банкова сметка. Потребителят може да внася и да тегли средства от сметката си по всяко време, без да е обвързан с някакви ограничения. 

Разплащателните сметки, с които са свързани повечето дебитни карти и по които хората получават възнагражденията си, са депозити от този тип. Те обикновено не носят доходност, а по повечето от тях дори се начислява такса за управление от страна на банката. 

По тази причина те не се характеризират като спестовен продукт, а по-скоро като разплащателен.   

Срочни депозити  

При откриването на срочен депозит вложителят поема ангажимент да задържи средствата в банката за определен период от време. В края на този период банката изплаща договорената лихва, която може да е фиксирана или променлива. 

Съществуват и срочни депозити, които ви предлагат увеличение на лихвата при преминаване на определен период от време. Това се нарича стъпаловидно олихвяване. По правило, колкото е по-дълъг срокът на депозита, толкова по-висока е и лихвата.  

Срочните депозити обаче са обвързани с едно важно условие - лихвата се изплаща, ако средствата не са изтеглени от вложителя в рамките на договорения период. Това означава, че те са подходящи за дългосрочни спестявания, които нямаме планове да ползваме за текущи разходи. 

Структурирани депозити

Структурираните депозити са сравнително нов продукт на банковия пазар, в сравнение с традиционните срочни и безсрочни влогове, като се предлагат в различни варианти.  

Те представляват комбиниран финансов продукт, който предлага едновременно доходност от инвестиция на капиталовите пазари или в други финансови продукти (акции, облигации, борсови индекси, суровини и т.н.), заедно с традиционна депозитна лихва.  

Това, което вложителят получава при изтичане на срока на депозита, е главницата и доходността, реализирана от инвестицията. В този случай обаче тя е зависима от инвестицията. 

Структурираните депозити имат потенциала да предложат по-висока доходност, в сравнение със стандартните, особено в настоящите условия на почти нулеви лихвени проценти.

В същото време обаче, те са обвързани и с по-висок риск, тъй като инвестиционната част от депозита зависи от представянето на съответния актив, който може не само да не донесе доходност, но дори и да загуби част от стойността си.   

Затова е важно предварително да сме запознати с условията по депозита и, респективно, с неговите рискове. Важна подробност е каква част от структурирания депозит се пада на традиционната главница с олихвяване и каква - на инвестиционната част.

Това съотношение може да варира, например - 70% депозитна и 30% инвестиционна част или 50/50 при по-рисковите продукти. 

Детски влогове  

Детските влогове се откриват на името на физически лица под 18 години и се закриват най-често при навършването на пълнолетие, когато се изплаща цялата сума заедно с натрупаните лихви. До тази спестовна сметка обикновено имат достъп само родителите, докато детето не навърши 18 години.

Гарантирани ли са всички депозити?   

В България банковите депозити се ползват със защитата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Той защитава влоговете на физически и юридически лица във всички банки, лицензирани от БНБ, включително в клоновете им в други държави от Европейския съюз.

В случай че Българската народна банка отнеме лиценза на дадена банка или тя изпадне в несъстоятелност, фондът изплаща в срок до 7 работни дни гарантирания от закона размер по влоговете на вложителите в тази банка, който е до 196 000 лв. на депозит. 

Това означава, че ако имате 300 000 лева и ги вложите в една банка, от тях гарантирани ще бъдат само 196 000 лева. Ако обаче разпределите средствата в две различни банки, като всеки от депозитите е в размер от 150 000 лева, то цялата сума на практика е гарантирана. 

Има обаче и някои изключения. Депозитите, по които лихвата е договорена индивидуално с депозанта и не е в съответствие с общите условия на банката, не се гарантират от фонда.

Структурираните депозити, които включват инвестиционна част, са гарантирани, само ако главницата им подлежи на пълно изплащане по номинална стойност (т. е. не са обвързани с риск от инвестиционни загуби).

Условията по тези продукти могат да се различават драстично в отделните банки, затова е добре винаги да сме запознати предварително с тях и да сме наясно дали съответният депозит е гарантиран или не.