Amundi - най-голямата компания за управление на активи в Европа, постигна печалба от 1.224 млрд. евро за 2023 г., което представлява увеличение от 3.9%, в сравнение с 2022 г.

Стойността на нетните инвестиции достига 26 млрд. евро за цялата минала година.

Положителните резултати се дължат основно на оперативната ефективност и диверсифицирания инвестиционен портфейл. Понастоящем Amundi управлява средства в размер на 2.037 млрд. евро, което представлява увеличение със 7% спрямо предходната година.

"2023 г. беше много успешна година за Amundi. Стойността на нетните инвестиции достигна 26 млрд. евро, а печалбата ни нарасна с 4%. През цялата минала година предоставяхме на клиентите си решения, адаптирани към настоящата ситуация, характеризираща се с висока инфлация и високи лихвени проценти.

Успехът ни се дължеше основно на пасивното управление и динамичното развитие в азиатския регион. По-високите приходи и оперативната ефективност допринесоха за повишената ни рентабилност.

Продължаваме да работим по изпълнението на дългосрочната си стратегия за растеж на мултимениджмънта, която със сигурност ще бъде подпомогната от придобиването на Alpha Associates. Тази стъпка е още едно потвърждение на целите ни да постигнем дългосрочен растеж за нашите клиенти и акционери", заяви Валери Бодсон, главен изпълнителен директор на Amundi.

На годишното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24 май 2024 г., Съветът на директорите ще предложи дивидент от 4.10 евро на акция в брой, в съответствие с дивидента, изплатен за финансовата 2022 г.

По отношение на отговорните инвестиции, от Amundi постигат няколко сериозни успеха, най-вече със своите фондове, инвестиращи в зелени облигации, където компанията е пазарен лидер.

Във връзка с ангажираността и политиката на гласуване, Amundi е инициирала текущ диалог по въпросите на климата с 966 нови компании и вече е много близо до ESG целта си за 1 000 нови компании до 2025 г.