Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за една година е скочил със 105 лева.

Това показват данни на Националния осигурителен институт, който всеки месец предоставя информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

За януари 2024 г. общият размер на отчетените приходи е 952.5 млн. лв., което представлява 7.4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 116.8 млн. лв. повече, в сравнение с януари 2023 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 1 899.2 млн. лв., или 7.8% от заложените в плана за годината. Разходите са с 285.1 млн. лв. повече, в сравнение с януари 2023 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат тези за пенсии в размер на 1 684.6 млн. лв., което е 7.8% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за януари са със 196.7 млн. лв., или с 13.2% повече спрямо първия месец на 2023 г.

Броят на пенсионерите към януари 2024 г. е 2 039 218, или с 8 083 (0.4%) повече, в сравнение с първия месец на миналата година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за януари 2024 г. е  825.94 лв.

В сравнение със същия месец на 2023 г., средният размер е по-висок с 93.42 лв. (12.8%). Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за януари тази година е 908.80 лв. - по-висок със 105.02 лв. (13.1%), в сравнение с януари 2023 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които за месец януари са в размер на 198.4 млн. лв., или 7.8% изпълнение на плана за годината.

Отчетените разходи за този месец са с 86.0 млн. лв. повече спрямо януари 2023 г. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО за месец януари е 964.9 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд за януари са в размер на 5.3 млн. лв., което представлява 4.4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 0.5 млн. лв. повече, в сравнение с януари 2023 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд за януари са в размер на 7.9 млн. лв., което представлява 7.5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 1.1 млн. лв. повече, в сравнение с януари 2023 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи за януари са в размер на 761.5 хил. лв., което е 30.5% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 175.7 хил. лв. по-малко, в сравнение с януари 2023 г.

Общо отчетените разходи за януари са в размер на 219.1 хил. лв., което представлява 4.6% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са със 185.7 хил. лв. повече, в сравнение с януари 2023 г.