Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 866 лв. и расте с 18.1% спрямо същото тримесечие на 2022 г. Това сочат данни на Националния статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.9%), следван от доходите от пенсии (31.3%) и от самостоятелна заетост (5.9%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2.7 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост - с 1.3 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4.3 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2023 г., в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 1 267 на 1 574 лв. (с 24.2%);
 • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 111 на 169 лв. (с 52.9%);
 • Доходите от пенсии се увеличават от 865 на 896 лв. (с 3.7%);
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 51 на 56 лв. (с 10.8%).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.4%, а делът на дохода от натура - 0.6%.

Разходи 

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 668 лв. и се увеличава с 18.1% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.9%), следвани от разходите за жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (13.1%) и транспорт и съобщения (11.5%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.3 процентни пункта, а делът на разходите за жилище - с 1.6 процентни пункта. Относителният дял на разходите за данъци и социални осигуровки нараства с 1.3 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2023 г., в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 705 на 798 лв. (с 13.1%);
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 92 на 110 лв. (с 19.9%);
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 84 на 111 лв. (с 32.6%);
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 400 на 429 лв. (със 7.2%);
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 149 на 174 лв. (със 17.0%);
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 254 на 306 лв. (с 20.5%);
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 87 на
 • 115 лв. (с 32.9%);
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 267 на 350 лв. (с 31.2%).

Потребление 

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. се променя, в сравнение със същия период на 2022 г., отчита НСИ.

Между продуктите, на които нараства потреблението, с най-голямо увеличение са плодовете - от 12.8 на 13.6 кг, зеленчуците - от 17.1 на 17.6 кг, и месото - от 9.6 на 10.1 килограма.

Най-голямо намаление има при потреблението на  хляб и тестени изделия - от 18.9 на 18.2 кг, и на захар - 1.6 на 1.4 килограма. Без промяна остава потреблението на картофи.