През 2023 г. средните разходи за труд на час се оценяват на 31.8 евро в Европейския съюз и 35.6 евро в еврозоната. За сравнение, през 2022 година те са били съответно 30.2 и 34 евро на час, тоест увеличението е с около 5 на сто, показват данните на Евростат. 

Средните почасови разходи за труд показват значителни различия между страните от ЕС, като най-ниските ставки са регистрирани в България (9.3 евро), Румъния (11 евро) и Унгария (12.8 евро), докато най-високите са в Люксембург (53.9 евро), Дания (48.1 евро) и Белгия (47.1 евро).

В индустриалния сектор разходите за труд на час са 32.2 евро в ЕС и 38 евро в еврозоната. В строителството те са съответно 28.5 и 31.9 евро, а при услугите варират между 31.8 евро в ЕС и 34.8 евро в еврозоната. 

Двата основни компонента на разходите за труд са заплатите и допълнителните пера, като социалните вноски на работодателите. Делът на разходите извън заплатите в общите разходи за труд за цялата икономика е 24.7% в ЕС и 25.5% в еврозоната. Най-нисък дял на разходите, различни от заплати, е отчетен в Малта (1.4%), Румъния (5%) и Литва (5.4%), а най-висок в Швеция (32.2%) и Франция (31.9%).

През 2023 г. в сравнение с 2022 г. разходите за труд на час, изразени в евро, са нараснали с 5.3% в ЕС и с 4.8% в еврозоната.

В рамките на еврозоната почасовите разходи за труд се увеличават във всички страни, като най-голям ръст е регистриран в Хърватия (с 14.2%), Литва (12.4%) и Естония (11.7%).

За страните от ЕС извън еврозоната почасовите разходи за труд, изразени в национална валута, са се увеличили през 2023 г. във всички страни, като най-голямото увеличение е регистрирано в Унгария (+17%), Румъния (16.5%), България (14%) и Полша (12.4%). Най-малко са се увеличили в Дания ( с едва 2.7%).