Регулаторната рамка за устойчиво развитие се развива с бързи темпове, отчитайки все по амбициозните цели на Европейския съюз за въглеродно неутрална икономика. В този процес участват и банките, които са основен инструмент за насочване на инвестиции към устойчиви проекти. 

Това коментираха експертите на ОББ Калина Кисьова и Кирил Янчев по повод европейските регулации в сферата на ESG. 
 
Банката дефинира няколко сектора, които са най-въглеродно интензивните в портфейла й - енергетика, транспорт, селско стопанство, строителство, жилищни и търговски имоти, металодобив и металообработване, химическа промишленост, хранително-вкусова промишленост и авиация. Според експертите й:

"Подготвяме т. нар. Бели книги, които представляват стратегически, експертни документи, съдържащи политики и ключови тенденции, свързани с устойчивостта. Белите книги включват информация за влиянието на конкретен сектор или продукт върху климата, идентифицирани и очаквани рискове – физически и свързани с прехода към въглеродно неутрална икономика, технологични промени и иновации, европейски и местни регулации, както и цели и стратегии за привеждане на банковия портфейл в съответствие с приложимите климатични сценарии".

KBC Group България е първата финансова институция в страната, която ежегодно публикува своя доклад за устойчивост. 

Наскоро ОББ, която държи най-голям дял в областта на финансирането на земеделските производители, разработи и специален агрокалкулатор за въглеродни емисии, който позволява на фермерите да въвеждат всички данни за дейността си - торове, гориво, ресурси за животновъдство, фуражи, складова база и т.н. На тази база те могат да сравняват емисиите си със средните нива за сектора и за страната. 

Готов ли е бизнесът за новите изисквания?

Според проф. Марина Стефанова от Стопанския факултет на Софийския университет, ролята на частния сектор в управлението на обществото се променя, а въпросът "За какво служат компаниите?" става все по-важен от гледна точка на устойчивото развитие. 

"Дефиницията за социалната отговорност е свързана с това как компанията използва наличните ресурси, за да създава добавена стойност - не само от финансова, но и от социална гледна точка, и то за всички заинтересовани страни. Въздействието, рисковете и възможностите са трите стълба на ESG отчитането, но в момента нито един от тях не е достатъчно добре застъпен в отчетите на компаниите".  

Тя обаче уточни, че това е процес, през който в момента преминава не само бизнесът, но и институциите на национално и европейско ниво, както и одиторите, които ще трябва да следят за достоверността на тези отчети. 

  • "Всички участници по веригата ще трябва да изработят механизми и стандарти, които да са работещи и да съответстват на спецификите на отделните сектори. Това обаче е процес, който не може да се случи изведнъж". 

По думите ѝ, в Съединените щати критериите и регулациите в сферата на ESG и т. нар. "нефинансово отчитане" се налагат през фондовите борси и капиталовите пазари, за разлика от Европа, където това става на ниво Европейска комисия и през националното законодателство.  

В Европа нормативната рамка, уреждаща задълженията на компаниите да отчитат своето въздействие, се регулира от Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) и Европейските стандарти за отчитане във връзка с устойчивостта (ESRS). В обхвата им влизат големите компании и листваните на борсата малки и средни предприятия. Евгения Кючукова от Green Altitude обяснява:

"За първата група, в която влизат най-големите предприятия, задължението за изготвяне на отчети вече е в сила и те ще трябва да подават такива за 2024 г.  За малките и средните предприятия обаче - дори и тези, които формално не влизат в обхвата на директивата, натискът от страна на техните клиенти и партньори е дори по-силен, отколкото регулаторния. Много от тях вече получават въпросници от своите големи миждународни кленти, които засягат критериите на устойчивото развитие". 

По думите ѝ оценката на въздействието е нещо, което досега никой не е правил, затова в бъдеще ще са необходими по-ясни насоки, включително и от регулаторите. 

Според Калина Кисьова от ОББ, банките могат да са полезен партньор на бизнеса в този процес в ролята си на партньори и консултанти.