Японското понятие Кайзен означава промяна към по-добро или непрекъснато усъвършенстване. Това е японска бизнес философия, която засяга процеса на постоянно подобряване на дейността и включва всички служители.

Кайзен определя подобряването на производителността - като постепенен и методичен процес.

Концепцията Кайзен обхваща широк набор от идеи. Тя включва създаването на по-ефективна работна среда чрез създаването и организирането на екипна атмосфера, подобряването на ежедневните процедури, гарантиране на ангажираността на служителите и превръщането на работата в по-удовлетворяваща, не толкова изморителна и по-сигурна.

Какво представлява Кайзен?

Някои от основните цели на Кайзен философията включват контрол на качеството, доставка точно навреме, стандартизирана работа, използване на ефективно оборудване и елиминиране на брака.

Цялостната цел на Кайзен е да направи малки промени за известен период от време с цел постигане на подобрения в дадена компания. Това не означава, че промените се случват бавно. Процесът Кайзен просто отчита, че малките промени сега може да имат огромен ефект в бъдеще.

Подобренията може да дойдат от всеки служител във всеки момент. Идеята е, че всеки има дял в успеха на компанията и че всеки трябва постоянно да помага за подобряването на бизнес модела.

Много компании възприемат концепцията на Кайзен. Най-големият автопроизводител в света Toyota използва философията на Кайзен в своята организация. Тя определя Кайзен като една от основните си ценности. За да подобри производствената си система, Toyota насърчава и дава възможност на всички служители да откриват сфери на потенциално подобряване на дейността и създаването на приложими решения.

Как работи Кайзен?

Кайзен включва пет основни принципа: познавай клиента, премахвай загубите, отиди в Гемба (“Гемба” е японски термин, който означава конкретно място или целта е да се открие къде се създава стойност и там да се приложи Кайзен), овластявай хората и бъди прозрачен.

Тези пет принципа водят до три основни резултата: елиминиране на брака (известно и като икономическа ефективност), добра организация и стандартизация. В идеалния случай Кайзен се вкоренява дотолкова в културата на дадена компания, че в крайна сметка се превръща в нещо естествено за служителите.

Значението на Кайзен е, че няма идеален край и че всичко може да бъде подобрено. Хората трябва да се стремят да се развиват и да правят иновации постоянно.

Основната идея на Кайзен е, че хората, които изпълняват определени задачи и дейности, знаят най-много за тях. Предоставянето на възможността на тези хора да осъществяват промяна и най-добрата стратегия за усъвършенстване.

Някои ползи от Кайзен

Кайзен предлага на компаниите много ценни ползи. Някои от тях са:

- По-голяма удовлетвореност на персонала 
- По-добра удовлетвореност на клиентите 
- Намаляване на текучеството на служители
- Засилване на лоялността на служителите 
- По-ниски разходи 
- По-висока ефективност и продуктивност 
- По-добра способност за решаване на проблеми

Кайзен и Цикъла на Деминг 

Подобренията обикновено следват формата на цикъла на Деминг, известен още като PDCA (Plan-Do-Check-Act/Планирам-Правя-Проверявам-Действам). Частта с планирането включва предлагането и очертаването на промени, така че всеки да знае какво да очаква, когато екипите се опитват да решават даден проблем.

Етапът “Правя” включва най-добрoто решение за проблема. Стъпката “Проверявам” включва оценка на решението на проблема, за да се види дали работи.

Когато една компания “Действа”, тя определя дали решението трябва да се превърне във фирмен стандарт или има нужда от по-нататъшни промени. Ако мениджърите решат да въведат още промени, Кайзен се връща на първата стъпка с “Планирането” и процесът започва отново.

Стратегията за инвентаризация точно навреме 

Една от основните цели на процеса на Кайзен е да ограничи отпадъците и да увеличи ефективността на производствения цикъл. Стратегията за инвентаризация точно навреме (JIT) позволява на мениджмънта да минимизира излишните стокови запаси, като съпоставя доставките на суровини от доставчици с производствения план.

Стратегията JIT е известна и като Производствената система на Toyota заради компанията, която я популяризира. Тя помага на компаниите да ограничават разходите, защото производителите не се налага да имат разходи за съхраняването на непродадени стоки. Тя също така ограничава брака, защото на компаниите не им остават допълнителни стокови запаси, ако клиент отмени или отложи поръчка.

Канбан пък е система за контрол на стоковите запаси, използвана заедно със стратегията JIT. Тя предоставя на служителите визуални знаци, които им напомнят да поръчат части и материали с привършването им.

Системата разчита на цветни карти, които следят производството и уведомяват служителите, когато е време за попълването на необходима част или материал. Тя дава възможност на служителите бързо да поръчват точния брой части от доставчика и те да им бъдат доставяне на мястото, където са необходими в завода.

Целта на канбан е да гарантира ефективната работа на поточната линия на завода и да предотврати забавяния.

Какво представлява методът Кайзен?

Това е бизнес философия с насочващи принципи и инструменти, които имат за цел да включат всички служители в постепенното и постоянно усъвършенстване на различни сфери от компанията. Методът Кайзен се фокусира върху ангажирането на служителите и използването на екипна работа за създаването на успешна и приятна работна среда.

Пример за Кайзен

Известна компания, която използва Кайзен за продължаване на успешната си дейност, е Toyota. Друг известен пример за Кайзен в действие може да бъде даден с Ford Motor Company, която възприема Кайзен, за да намали времето, което е необходимо за финализирането на различни производствени процеси.