Без приемането на държавен бюджет за следващата година детските надбавки и майчинските остават без промяна и ще се изплащат в същия размер, който е определен в бюджета за тази година.

Darik.bg обяснява на какви помощи имат право семействата с деца, както и как се определя обезщетението, което получават майките на деца до 2 години.

Как да изчислим каква пенсия ще получаваме на старини?

Колко са надбавките за дете?

В момента родителите имат право да получат месечни помощи за отглеждане на дете, докато то завърши средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. От 1 април тази година детските надбавки са:

  • за семейство с едно дете – 50 лв.;
  • за семейство с две деца – 110 лв.;
  • за семейство с три деца – 165 лв.;
  • за семейство с четири деца – 175 лв., като за всяко следващо дете помощта расте с 20 лв.

Пенсионери вече взимат по 3400 лева на месец

За да получават месечно тази сума обаче, родителите трябва да докажат определен доход. За тази година, а явно и за следващата - до приемане на нов бюджет, доходът на семейството не трябва да надхвърля 510 лв. на човек от домакинството. Или за тричленно семейство с едно дете доходът на двамата родители общо трябва да бъде под 1530 лева.

Родителите с доход на човек от домакинството от 510.01 до 610 лв. също могат да получават детски надбавки, но те ще взимат 80% от сумата, или за едно дете – 40 лева.

Родителите трябва да подадат заявление-декларация по образец до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Това може да стане лично, като родителят приложи и личната си карта, чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал или по електронен път чрез Системата за Сигурно електронно връчване.

Задължително се представя удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 месеца, преди този, през който е подадено заявлението. Какво се включва в брутните доходи – това са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ.

Губим неползван отпуск от следващата година

Освен удостоверение за доходите, нужно е да се представи и служебна бележка, че детето има всички задължителни ваксини. Тя се издава от личния лекар, а при липса на такъв – от Регионалната здравна инспекция.

Когато детето учи в частна градина или училище, то трябва родителят да представи удостоверение по образец, издадено от детската градина/училището, че детето е записано там. За новата учебна година такова удостоверение трябва да представят и децата, записани за първи път в първи клас. Срокът за това е до 31 октомври.

Освен месечни детски надбавки, родителите имат право и на някои еднократни помощи:

Еднократната помощ за бременност се полага на бременните жени, чийто средномесечен доход на член на семейството е равен или по-малък от 510 лв. и следователно не могат да получават обезщетения за майчинство.

Тя е достъпна за жени, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, но не отговарят на условията за изискван период на осигуряване. Помощта е в размер на 150 лева за 2022 г.

Еднократната помощ за раждане Ви се полага без значение какви са доходите на семейството. Ако родите близнаци, сумата е по-висока. Размерът на помощта през 2022 г. е 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ дете, 300 лв. за трето дете и 200 лв. за четвърто и всяко следващо дете.

Майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за оглеждане на близнаци, независимо от дохода на семейството, при условие, че децата не са дадени за отглеждане извън семейството съгласно Закона за закрила на детето и при условие, че са с постоянно местожителство в България.

Ако родите близнаци, едното от които е второ дете на майката, обезщетението ще бъде изплатено за всяко от децата близнаци в размера за второ дете – 600 лева за всяко дете. Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци за 2022 г. е 1200 лв. за всяко дете близнак.

Размерът на еднократната парична помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка), която е студентка редовно обучение, е 2880 лв. Помощта се плаща на два пъти, 50% след влизане в сила на заповедта за отпускането й, и останалите 50% след предаване на удостоверение за регистрация за следващ семестър или за завършване на висшето образование, но не по-късно от достигане на едногодишна възраст на детето.

За да получите тази помощ, трябва да подадете декларация, заедно с необходимите документи до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на майката.

Еднократна помощ за ученици при започване на първи и осми клас. Когато детето се запише в първи или осми клас, родителите имат право на еднократна помощ. Размерът й за учебната 2021 – 2022 година е 300 лв. Плаща се през месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Помощта се изплаща на две вноски, 50% след влизане в сила на заповедта за отпускането й, и 50% в началото на втория учебен срок, ако детето продължи да посещава училище.

Заявлението трябва да се подаде до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, заедно с други необходими документи. Трябва да кандидатствате за тази помощ не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Ако детето не може да започне училище по здравословни причини, тогава този период се удължава с 6 месеца, считано от началото на учебната година.

Помощта се предоставя и в натура в следните случаи: родителите или лицата, получаващи семейни помощи, не се грижат за своето дете; семейните помощи не се използват по предназначение; родителите или лицата, получаващи семейните помощи не изпълняват задълженията си съгласно Закона за закрила на детето.

Еднократна помощ за безплатен железопътен и автобусен транспорт в България за многодетни майки. Разходи за автобусни пътувания се изплащат въз основа на заявление, подадено в рамките на 1 месец от пътуването. Заявлението трябва да бъде придружено от билети за пътуване и копие от удостоверението, в което превозвачът е записал извършеното пътуване.

Българите вярват на парите в брой

Как се изчислява майчинството?

Освен помощите за деца е важно и какво получават майките в периода, в който отглеждат децата си или така наречените майчински. Платеният отпуск по майчинство е с продължителност 410 дни. Любопитно е, че това е един от най-дългите платени отпуски в света. За сравнение, в другите държави в ЕС варира между 6 месеца и година, а в САЩ е 3 месеца.

Към края на бременността идва време да се подаде молба за отпуск. Преди термина на раждане задължително се ползват 45 дни отпуск. Когато обаче детето се роди преди изтичане на тези 45 дни от началото на отпуска, то тогава оставащите дни се ползват след раждането.

Отпускът по майчинство е платен и се признава за трудов стаж. През първата година майката получава 90% от средното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, за периода от 24 календарни месеца преди отпуска по бременност. За целта обаче тя трябва да има натрупан 12-месечен общ осигурителен стаж за този риск.

Тези средства се изплащат не от работодателя, а от НОИ. Имайте предвид, че дневното парично обезщетение не може да бъде в по-голям размер от среднодневното нетно възнаграждение, или с други думи няма как да получите по-голяма сума обезщетение за майчинство от тази, която е била дневното ви възнаграждение на ден на работата, на която се осигурявате.

Вдигат таксите за теглене на пари

Друго важно, е че обезщетенията за майчинство не могат да са с по-нисък размер от минималното месечно възнаграждение, установено за страната. Правилото се прилага в случай, че сте наети при повече от един работодател – сумата от обезщетенията не може да е по-малка от минималната работна заплата, установена за страната.

Минималното обезщетение е в размер на актуалната минимална месечна работна заплата. При предсрочно връщане на работа (след 135 дни от раждането) майката има право да продължи да получава 50% от майчинските. За втората година на майчинството майките получават по 710 лева на месец, сумата влезе в сила от 1 април тази година. Преди това те получаваха по 380 лева на месец.

Майките имат право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване. Осиновителите имат право на 365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, считано от датата на осиновяването.

Какви данъчни облекчения ползват родителите?

Със съгласие на майката този отпуск може да се ползва и от бащата, когато майката реши, че няма възможност или не иска да отсъства от работното място. В такива случаи има право да прехвърли отпуска на бащата на детето или на един от техните родители, който има сключени договорни отношения на работното си място.