Животозастраховането е един от основните елементи в дейността на застрахователните компании. Рисковете, които то покрива, са свързани с живота и здравето на застрахованите лица.

По същество застраховката "Живот" е договор между застрахователя и собственика на полицата. Животозастрахователната полица гарантира, че застрахователят ще изплати определена парична сума на посочените от застрахования бенефициенти, в случай че той умре.

Някои застраховки покриват и други рискове, включително загуба на работоспособност, необходимост от здравни грижи и др. В замяна на тези гаранции застрахованото лице плаща премийни вноски в рамките на срока на полицата. 

Съществуват различни видове животозастрахователни полици, които се различават по своята цел и структура

Спестовна застраховка 

Този тип застраховка живот има както рисков, така и спестовен характер. Обикновено се сключва за определен срок, като след изтичането му застрахованото лице получава определената в договора премия, дори ако не е настъпило застрахователно събитие. 

Рискова застраховка 

Най-често тези застраховки покриват различни рискове, с които човек може да се сблъска - не само фатален край, но и тежко заболяване, злополука, трайна нетрудоспособност и др. 

Този тип застраховки могат да включват и изплащане на болнични, медицински разходи, болничен престой и хирургични намеси.

В България рисковата застраховка живот обикновено се предлага като допълнителен продукт към ипотечните кредити. Тя дава на кредитополучателя допълнителна сигурност, че ако нещо се случи с него, кредитът ще бъде покрит от застрахователната компания и няма да "тежи" на неговите наследници. 

Инвестиционна застраховка 

Инвестиционните застрахователни продукти включват в себе си както покритието на определени рискове и застрахователни събития (както първите два вида), така и възможността част от премията, която застрахованият плаща, да се насочи към инвестиционен фонд. 

В края на периода клиентът получава инвестираната сума заедно с някаква част от реализираната доходност, дори и да не е настъпило застрахователно събитие. 

По този начин той има възможност, освен да покрие рисковете за себе си и близките си, да оптимизира спестяванията си и да разчита на доходност от своята инвестиция.  

Какво още трябва да знаем за животозастраховането? 

Преди да сключите застраховка живот, е добре да прецените собствените си възможности и дългосрочни цели. Трябва да имате предвид, че колкото по-голямо е покритието на полицата, т. е. колкото повече рискове покрива, толкова по-голяма е и премията, която ще трябва да плащате на застрахователната компания. 

При рисковите застраховки е много важен и личният профил на застрахованото лице. В зависимост от това какви заболявания имате, дали сте пушач или не, дали упражнявате някакво екстремно хоби или пък професията ви е свързана с рискови дейности, размерът на премийните вноски може да варира в широки граници. 

Другата важна особеност е, че ако разглеждате застраховката "Живот" и като форма на спестяване, трябва да имате предвид, че за разлика от по-ликвидните алтернативи, като банковия депозит или покупката на дялове от инвестиционен фонд, тя не може да бъде изтеглена предсрочно, освен ако не се направи т. нар. "откуп".

Това обаче става при определени условия и почи винаги е свързано със загуба на натрупаната доходност по премията. Тоест, добре е да сте сигурни, че средствата, които искате да заделите за животозастраховане, няма да ви потрябват за други краткосрочни нужди. 

А когато става въпрос за инвестиционните застраховатени продукти, трябва да се направи и друго важно уточнение. Очакваната доходност по тяхната инвестиционна част има прогнозен характер и по никакъв начин не е гарантирана.

Обикновено застрахователните компании управляват сравнително консервативни инвестиционни портфейли, които по правило не са изложени на големи рискове, но такива все пак има. 

И, не на последно място, трябва да споменем, че в България нормативната уредба предвижда данъчни облекчения за хората, които сключват животозастрахователни полици.

Всеки може да получи обратно до 10% от вноските, които е направил по животозастрахователната си премия. Това важи за вноски, равняващи се на до 10% от брутния годишен доход.