Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб от пенсионната ни система.

Всички лица, родени след 31 декември 1959 г., са длъжни да се осигуряват за втора пенсия в универсален (за работещите при условията на трета категория труд) или професионален (за работещите при условията на първа и втора категория труд) пенсионен фонд.

Това се случва в допълнение към осигуряването във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ) е осигуряване на допълнителен доход чрез предоставяне на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта за пенсиониране.

Първоначално разпределение

Осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване.

За лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от комисия.

Какви вноски постъпват в УПФ?

Осигуряването в УПФ се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на вноската е 5% от осигурителния доход,  като 2.8% сa от работодателя, a 2.2% от служителя. 

Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице.

При пенсиониране лицето получава една “държавна” пенсия от  НОИ и втора пенсия от УПФ. Нейният размер зависи от натрупаните по партидата му средства и реализираната доходност от тяхното инвестиране.

Таксите

Универсалните пенсионни фондове начисляват два вида такси върху парите ни. „Такса управление“ се удържа от всяка осигурителна вноска, която се превежда в пенсионния фонд. Тя е в размер на 3.75% от сумата.

Инвестиционната такса е в размер на 0.75%. Удържа се на годишна база върху стойността на нетните активи на фонда, в зависимост от периода, през който те са били управлявани.

Права на осигурени лица и наследници       

Осигурените лица могат да се осигуряват само в един универсален пенсионен фонд. Правата върху натрупаните суми по индивидуалните партиди са лични (само осигуреното лице или неговите наследници имат права върху тях).

Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида от един универсален пенсионен фонд в друг.

Видове пенсии и плащания

Осигурените, които са навършили възрастта за пенсиониране при условията на трета категория труд, имат право да получат средствата, натрупани в индивидуалните си партиди в УПФ. Начинът на получаване зависи от техния размер и личния избор.

  • Еднократно изплащане – когато средствата са по-малко от 1 401 лв. - трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (467 лв.)
  • Разсрочено плащане – когато средствата са над трикратния размер на минималната пенсия, но не са достатъчни за отпускане на минималната пожизнена пенсия от 70.05 лв. (15% от минималната пенсия).
  • Допълнителна пожизнена пенсия – при настоящия размер на минималната пенсия (467 лв.) за отпускане на базисната пенсия от УПФ над минималния размер са необходими 14 372 лв.

Как може да бъде направена проверка в кой пенсионен фонд се осигурявам?

  •  чрез електронната услуга „Проверка на пенсионен фонд“ с персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи безплатно от всеки офис на НАП);
  •  на имейл nap@nra.bg – запитване, свободен текст, подписано с електронен подпис;
  •  по пощата – запитване, свободен текст до ЦУ на НАП, на адрес София 1000, бул. Ал. Дондуков № 52;
  • на място в ЦУ на НАП, дирекция ДЗПО, на адрес София 1000, ул. „Врабча“ № 23, срещу документ за самоличност;
  • на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 – изисква се въвеждане на ЕГН и номер на лична карта.

Имам ли възможност да изтегля средства от моята индивидуална партида преди пенсиониране?

Законът допуска осигурените в универсален и/или професионален фонд да изтеглят еднократно до 50% от натрупаните средства по индивидуалната си партида при трайно намалена работоспособност над 89.99%, удостоверена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.