Всеки работещ българин разполага с трудова книжка - това е официалният документ, в който се вписват данните за трудовата му дейност.

Тя се предоставя на работодателя при постъпване на работа, а ако това се случва за първи път, работодателят я издава в срок до пет дни.

Трудовата книжка се съхранява от работодателя или служителя, като се предоставя за вписване на нови трудови обстоятелства.

Какви данни съдържа трудовата книжка?

Данните, които се вписват в трудовата книжка, според Инспекцията по труда, са:

 • Име, дата и място на раждане;
 • Адрес;
 • Номер на лична карта или друг документ за самоличност и единен граждански номер;
 • Образование, професия, специалност;
 • Заемана длъжност и организационно звено (отдел, цех, служба);
 • Уговорено трудово възнаграждение;
 • Дата на постъпване на работа;
 • Дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение (член, алинея, точка и буква от КТ);
 • Продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;
 • Изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;
 • Запорни съобщения, предвидени в чл. 395, ал.4 от Гражданския процесуален кодекс.
Darik Business Review

Какво се случва, когато трудовата книжка е загубена?

Когато трудовата книжка е загубена по вина на работодателя, нова се издава от съответната Инспекция по труда, като работодателят предоставя необходимите данни от предишните работодатели.

Когато трудовата книжка е загубена от служителя, той събира данните от предишните работодатели и ги предоставя на Инспекцията по труда, от където му се издава нова трудова книжка.

За да се възстанови изгубеният документ, служителят трябва да подаде заявление-декларация в дирекцията на Испекцията по труда по постоянния му адрес. То се придружава с издадени от бившите му работодатели документи за трудовата му дейност при тях и с купена от книжарница нова трудова книжка.

Услугата е безплатна, като се извършва в срок до 7 дни от постъпването на заявлението-декларация.

Как да се сдобия с документите, необходими ми за издаването на нова трудова книжка?  

Служителят подава заявление до бившите си работодатели, от които изисква издаването на Приложение №2 към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (бланка ще откриете тук). Работодателите трябва да издадат документа в седемдневен срок.

Ако фирмата вече не съществува, приложението се издава от нейната фирма правоприемник.

Ако компанията е закрита без правоприемник, тогава служителят може да поиска от НОИ да му издаде удостоверение за трудовия стаж в съответната фирма.

Къде да подам документите?

Заявлението-декларация, заедно с издадените от бившите работодатели приложения и/или издадените от НОИ удостоверения за трудов стаж и новата трудова книжка се представят в дирекция „Инспекция по труда“ по постоянен адрес.

Адресите на 28-те дирекции на агенцията, които се намират в областните градове на страната, можете да откриете тук.

Документите могат да бъдат подадени на място всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа, както и да бъдат изпратени по пощата или с куриер (за сметка на служителя).

Как да получа новата трудова книжка?

Това може да се случи на място в дирекцията, където е заявено издаването й, по пощата или с куриер за сметка на работника.

Избраният начин на получаване на документа се отбелязва в заявлението-декларация.

Къде да проверя работодателите, от които ми трябват документи?

Справка за работодателите може да се направи в Регистъра на трудовите договори в НАП. Това може да стане онлайн чрез електронен подпис или ПИК, както и лично в центровете за обслужване на клиенти на НАП.

Важно: Регистърът на трудовите договори е създаден през 2003 г., като в него не е налична информация за договори, съществували и прекратени преди 01.01.2003 г.

Справка за текущото състояние и адреса на бившите работодатели може да се направи онлайн в Търговския регистър на сайта на Агенцията по вписванията.