През третото тримесечие на 2022 г. се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт с 8.7%, докато при извършената работа е регистрирано намаление от 0.1%, в сравнение с предходното тримесечие.

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. 

При пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) е отчетено увеличение спрямо предходното тримесечие както на превозените пътници - с 0.4%, така и на извършената работа - с 13.4%.

На годишна база, спрямо третото тримесечие на 2021 г., се увеличават както превозените товари (със 7.2%), така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт (с 4.6%).

С 11.9% за година нарастват превозените пътници от пътническия транспорт, като извършената работа също бележи ръст от 43.2%. 

Товарен сухопътен транспорт

През третото тримесечие на 2022 г. превозените товари от сухопътния транспорт възлизат на 36.84 милиона тона, или с 8.8% повече спрямо съответното тримесечие на 2021 г.

Вътрешните превози се увеличават със 3.7%, а международните - с 21%. 

Извършената работа* нараства с 6.4% и достига 10.08 млрд. тонкилометра.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 41.8% по-малко спрямо същото тримесечие на 2021 г. в резултат на по-малкото количество превозени товари от речния транспорт. 

Спадът може да се обясни най-вече с войната в Украйна и ниското ниво на река Дунав през лятото, което значително ограничи корабоплаването.  

Извършената работа в товарния воден транспорт, измерена в тонкилометри, също намалява и достига 167.9 млн. тонкилометра, което основно се дължи на международните превози на речния транспорт, при които е регистриран спад от близо две трети на годишна база. 

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през третото тримесечие на 2022 г. е 87.28 милиона, или с 9.7% повече спрямо същия период на предходната година.

Увеличението при автобусните превози е със 7.5%, а при железопътните - с 43.3%.

Извършената работа е 2.590 млрд. пътниккилометра, което представлява ръст от 47.2% спрямо третото тримесечие на 2021 година. 

Пътнически воден транспорт

През третото тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа съответно с 15.4 хил. пътници и с 907 хиляди пътниккилометра.

Общият брой на превозените по вода пътници за тримесечието достига 72.7 хиляди.

Градски електротранспорт

През периода юли - септември 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 54.888 млн. пътници, или с 15.6% повече спрямо същия период на 2021 година.

Намаление с 0.9% е регистрирано само при тролейбусните превози. 

Извършената работа се увеличава с 15.2% и достига 290.9 млн. пътниккилометра. 

* Според методологията на Националния статистически институт, извършената работа при товарните превози се измерва в тонкилометри, като един тонкилометър съответства на превоза на един тон товар на разстояние един километър. Единицата за извършена работа при пътническите превози (пътниккилометър) съответства на превозването на един пътник на разстояние един километър.