При т.нар. ESG (еnvironmental, social, and governance) инвестиране се набелязват потенциални компании, които се придържат към определени екологични, социални и управленски стандарти.

Екологичните критерии включват опазването на околната среда от компанията, в това число корпоративната й политика по отношение на климатичните промени, например.

Социалните критерии разглеждат отношенията на компанията със служители, доставчици, клиенти и общностите там, където развива дейност.

Управленските критерии се отнасят до ръководния екип на компанията, заплащането им, одити, вътрешен контрол и права на акционерите.

Как действат ESG инвестициите? 

В последните години инвеститорите показват все по-голям интерес към това да влагат парите си в неща, които се вписват в тяхната ценностна система.

В резултат на това борсови посредници и компании за управление на договорни фондове започнаха да предлагат борсово търгувани фондове (ETF) и други финансови продукти, които следват стратегии за ESG инвестиране.

ESG инвеститорите все повече формират инвестиционния избор на големи институционални инвеститори, като публични пенсионни фондове. 

Глобалните активи, свързани с ESG политиките, се очаква да достигнат 53 трилиона евро до 2025 г., което би представлявало една трета от очакваните общи активи под управление в размер на 140 трлн. долара, според доклад на Bloomberg Intelligence. 

ESG инвестирането понякога е наричано устойчиво инвестиране, отговорно инвестиране или социално отговорно инвестиране. За да оценят една компания по ESG критериите, инвеститорите разглеждат широк набор от поведения и политики.

Eкологични, социални и управленски стандарти

ESG инвеститорите искат да се уверят, че компаниите, които финансират, са отговорни пазители на околната среда, прилагат добри корпоративни практики и са ръководени от отговорни мениджъри.

Екологични

Екологичните въпроси може да засягат корпоративните климатични политики, използването на енергия, замърсяване, съхраняване на природни ресурси и отношение към животните.

ESG съображенията може също така да помогнат за оценката на евентуални екологични рискове, пред които може да се изправи дадена компания и как тя се справя с тях.

Съображенията на инвеститорите може да включват преки и косвени емисии от вредни газове, управление на токсични отпадъци и спазване на екологичните регулации.

Социални 

Социалните аспекти разглеждат отношенията на компанията с вътрешни и външни заинтересовани страни.

Тя изисква ли доставчиците й да спазват нейните ESG стандарти? Дарява ли процент от печалбите си на местни общности и насърчава ли служителите си да извършват доброволческа дейност в тези общности?

Условията на работното място показват ли голяма загриженост за здравето и безопасността на служителите? Възползва ли се по неетичен начин компанията от своите клиенти?

Социално отговорното инвестиране (SRI) е инвестиционна стратегия, която подчертава този аспект от ESG. SRI инвеститорите търсят компании, които насърчават етични и социално съзнателни теми, в това число разнообразие, приобщаване, фокус върху общността, социална справедливост и корпоративна етика, в добавка към борбата срещу расовата, половата и сексуалната дискриминация.

Управленски

ESG стандартите за управление гарантират, че една компания използва прецизни и прозрачни счетоводни методи, стреми се към почтеност и разнообразие при избора на ръководство и носи отговорност пред акционерите.

ESG инвеститорите може да изискват гаранции, че компаниите избягват конфликт на интереси при избора на членове на борда на директорите и високопоставени ръководители, не използват политически дарения за получаване на преференциално отношение и не се занимават с незаконна дейност.

ESG критерии 

Инвестиционните компании, които спазват стандартите на ESG инвестирането, често задават свои собствени приоритети. Базираната в Бостън Trillium Asset Management, например, която е управлявала активи на стойност 5.6 млрд. долара към края на 2021 г., използва най-различни ESG фактори, за да набелязва компании, които са в позиция да се представят добре в дългосрочен план.

Критериите се определят от анализатори, които идентифицират съответните проблеми, пред които са изправени конкретни сектори, индустрии и компании.

ESG критериите на Trillium изключват инвестиции в компании, които развиват дейност във високорискови сфери или се занимават с добив на въглища или твърда скална маса, ядрена или топлинна енергия от въглища, частни затвори, селскостопански биотехнологии, тютюн, катранени пясъци или оръжия.

В тази група попадат и компаниите, които са били въвлечени в скандали, свързани с човешките права, нехуманно отношение към животните или около които има опасения за околната среда, проблеми с управлението или безопасността на продуктите им.

В същото време от Trillium търсят компании, които отговарят на следните ESG критерии:

 • публикуват доклад за устойчивост,
 • ограничават употребата на вредни замърсители и химикали,
 • стремят се към намаляване на вредните емисии и въглеродния си отпечатък,
 • използват възобновяеми енергийни източници,
 • ограничават отпадъците,
 • използват етични вериги на доставки,
 • избягват чуждестранния труд, който може да се извършва при спорни стандарти за безопасно или да включва детски труд,
 • подкрепят LGBTQ+ правата и насърчават всички форми на разнообразие,
 • имат политики срещу сексуалния тормоз,
 • изплащат справедливи заплати,
 • приветстват разнообразието в борда на директорите и корпоративната прозрачност,
 • постовете председател на борда на директорите и главен изпълнителен директор не се заемат от един и същи човек,
 • организират избори за членове на борда на директорите.

Предимства на ESG инвестирането 

Има мнения, че в добавка към социалната си стойност, ESG критериите могат да помогнат на инвеститорите да избягват ситуациите, до които се стига, когато на компании с рискови или неетична практики, в крайна сметка, им се наложи да отговарят за последиците.

Примери за това са петролният разлив на BP през 2010 г. в Мексиканския залив и скандалът с вредните емисии с Volkswagen, които разтърсиха двете компании и им струваха милиарди долари.

В крайна сметка, реалната стойност на ESG инвестициите се състои в това дали те насърчават компаниите да предприемат реални промени в полза на общото благо или просто поставят отметки и публикуват доклади.

Това, от своя страна, зависи от това дали инвестиционните потоци следват ESG принципи, които са реалистични, измерими и приложими.

Недостатъци на ESG инвестирането 

Недостатъкът при ESG инвестирането е, че инвеститорите не разполагат с цялата гама от акции, налични на пазара. В крайна сметка, в исторически план, тютюневата и отбранителната индустрия, които биват избягвани от много ESG инвеститори, носят доста по-висока доходност от средната за пазара и могат да бъдат устойчиви на рецесионни тенденции.

С други думи, инвеститорите може да жертват малко количество доходност в замяна на инвестиции, които отговарят на техните ценности.

Много ESG инвеститори обаче са готови да направят този компромис.

По какво се различава ESG инвестирането от устойчивото инвестиране?

ESG и устойчивостта са тясно свързани. При ESG инвестирането компаниите биват проверявани по критерии във връзка с това как се справят в социално отношение, дали щадят околната среда и дали имат добро корпоративно управление.

Заедно тези характеристики могат да доведат до устойчивост. По тази причина ESG разглежда как ръководството на една компания и заинтересованите страни вземат решения; устойчивостта, от своя страна, разглежда въздействието от тези решения върху света.

Как да се ориентираме кои инвестиции са ESG?

В последните години редица финансови компании публикуваха ESG рейтинги и системи за оценка. MSCI, например, има схема за оценяване, която покрива над 8 500 компании по света.

Компаниите получават оценка въз основа на спазването на различни ESG стандарти и инициативи. Няколко други компании, като Morningstar, също имат системи за ESG оценка на публични компании.

ESG инвестирането се фокусира върху компании, които следват положителни екологични, социални и управленски принципи. Дали ESG инвестирането е подходящо за вас зависи от това дали искате да комбинирате вашите ценности с инвестициите си.

След това можете да се обърнете към една или повече от появилите се през последните години системи за оценка на ESG, за да си изградите подходящ инвестиционен портфейл или пък да обмислите инвестиция в насочен към ESG борсово търгуван или договорен фонд.