През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.3%, в сравнение с третото тримесечие на 2021 г., както и с 0.6% спрямо второто тримесечие на 2022 г.

Това сочат сезонно изгладени данни на Националния статистически институт.

През същия период брутната добавена стойност (БДС) се повишава с 3.1% на годишна база и с 0.6% на тримесечна база (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

 • Промишленост - 17.7%,
 • Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 1.4%,
 • Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.4%,
 • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0.9%,
 • Финансови и застрахователни дейности - 0.8%
 • Операции с недвижими имоти - 0.6%

Спад на годишна база е регистриран в Строителство с 13.4%, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0.7%, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0.1%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

През третото тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 44 959 млн. лв. по текущи цени, според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 601 лв. от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.941935 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 23 151 млн. долара и съответно на 3 399 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 22 987 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 375 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2022 г. възлиза на 39 530 млн. лв. по текущи цени.

НСИ

През третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 9.7%, като се увеличава с 0.7 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2021 година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 4.5 процентни пункта до 28%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 62.3% през третото тримесечие на 2022 г. при 67.5% през третото тримесечие на 2021 година.

През третото тримесечие 2022 г. за крайно потребление се изразходват 76.0% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 14.2% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Темп на прираст на БВП по сезонно изгладени данни

През третото тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 0.6% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за третото тримесечие на 2022 г. показват нарастване на крайното потребление с 1.0% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 0.5%, докато вносът на стоки и услуги намалява с 1.3%.

БВП нараства с 3.3%, а БДС - с 3.1% през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

 • Промишленост - 17.7%,
 • Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 1.4%,
 • Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.4%,
 • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0.9%,
 • Финансови и застрахователни дейности - 0.8 %
 • Операции с недвижими имоти - 0.6 %

Спад на годишна база е регистриран в Строителство с 13.4%, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0.7%, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0.1%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4.1%. През третото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 11.1%, а вносът на стоки и услуги - с 9.3%, в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

Производителност на труда

През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 1.7%, в сравнение с третото тримесечие на 2021 г., сочат предварителните данни на НСИ.

Заетите лица в икономиката са 3 699.7 хил., а общият брой отработени часове е 1 457.4 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектори.

НСИ

На едно заето лице у нас се падат 12 152.0 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 30.9 лева БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает у нас през третото тримесечие на 2022 г. се увеличава реално с 2.1%, в сравнение с третото тримесечие на 2021 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 3.3%, съобщава още Националният статистически институт.

За третото тримесечие на 2022 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 12 222.5 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 29.8 лв. за един отработен човекочас, по предварителни данни.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 10 437.8 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 26.7 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 5 904.8 лв. БДС на един зает и 15.5 лв. за един отработен човекочас.