В предходните седмици ви представихме универсалните пенсионни фондове (УПФ) и професионалните пенсионни фондове (ППФ). Днес ще се спрем на доброволните пенсионни фондове (ДПФ).

Те предоставят възможност за дългосрочно индивидуално спестяване на всички, навършили 16 години.

Тази опция имат и работодателите, като по този начин осигуряват своите служители за трета допълнителна пенсия.

По последните данни, броят на осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са 644 хиляди.

Лидер в тази категория е Алианц България, следван от Доверие и ДСК-Родина.

Такси, вноски и данъци

Средната държавна пенсия е с размер на около 40% от получавания брутен доход преди пенсиониране. За да запази качеството си на живот, пенсионерът трябва да има пенсионен доход от минимум 75% от последното си трудово възнаграждение.

Това може да се осъществи чрез получаване на допълнителна пенсия, чрез спестявания или инвестиции. 

Осигурителните вноски

След като изберем фонд, можем да правим както месечни, така годишни или еднократни вноски. Те се правят от осигуреното лице, от работодателя, от двете страни едновременно, от друг осигурител – физическо или юридическо лице в полза на трето лице.

Осигуреното лице има право във всеки момент да получи пълния размер на натрупаните средства от лични осигурителни вноски или на част от тях, а работодателските вноски – при придобиване право на лична пенсия за старост.

Невнасянето на осигурителните вноски не води до промяна или отмяна на правата на осигурените лица. За периода на спиране или забавяне на внасянето на вноските не се налагат санкции.

Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице са лични и се наследяват.

Данъчни облекчения

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа.

Сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Използване на средствата

Средствата по индивидуалната партида, натрупани от вноски за сметка на осигуреното лице, могат да се ползват по всяко време за периода на осигуряване.

Средствата, натрупани от вноски от работодател, могат да се изплащат на осигурените лица само при придобиване право на лична пенсия за старост или за инвалидност.

Таксите

Удържаните такси зависят както и от вносителя, така и от сумата. Когато средства се внасят от осигуреното лице или друг осигурител, те варират от 3 до 4%, според броя на вноските. Ако вноската е еднократна, тогава се начислява такса, равняваща се на 2.5 до 4% от сумата.  

Ако вноските се правят от осигурител, фондовете начисляват такса между 3 и 4%, като сумата се намалява, ако работодателят осигурява над 500, 1 000 или 2 000 лица (до под 2%).

Такси се начисляват както и от дохода, реализиран от инвестираните средства (между 4.5 и 9% за различните фондове), така и при изтеглянето на средствата от фонда преди придобиването на право на пенсия.