Вече разяснихме какво представляват универсалните пенсионни фондове (УПФ). Днес ще се спрем на професионалните пенсионни фондове (ППФ).

Кой има право да се осигурява в тях?

Право за осигуряване в ППФ имат всички работещи в условията на І и ІІ категория труд. Такива са: миньори, водолази, пилоти, радисти, работници в атомна централа или заети в сферата на металургията, машинисти, парашутисти, стюардеси (I категория) и локомотивни машинисти, шофьори на автобуси, тролейбуси, товарни автомобили, екипажи на кораби, ръководители на полети, балерини, бателисти, танцьори (II категория) и др.

Цели на осигуряването в ППФ

Допълнителното задължително осигуряване в професионален пенсионен фонд (ППФ) има за цел да гарантира получаването на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Тази пенсия ще се получава за периода от ранното пенсиониране на осигурения до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при трета категория труд по Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Осигурителните вноски

Осигурителните  вноски за професионална пенсия са изцяло за сметка на осигурителя (работодателя). 

Техният размер е, както следва: 12% от осигурителния доход за работещите в условията на І категория труд и 7% от осигурителния доход за работещите в условията на ІІ категория труд.

Те се превеждат от работодателите едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване в НАП.

НАП превежда тези вноски в професионалните фондове на лицензираните пенсионноосигурителни дружества.

 Също както при УПФ, осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице.

Размер на пенсията

Професионалната пенсия за ранно пенсиониране е срочна. Размерът на пенсията за ранно пенсиониране се определя от: натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лица, срока на получаване на пенсията и техническия лихвен процент, одобрен от Комисията за финансов надзор.

Промяна на участие

Осигурените лица могат да променят участието си в професионален пенсионен фонд и да прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната си партида след изтичане на една година от датата на сключване на първия осигурителен договор или датата на служебното разпределение.

В останалите случаи участието може да се променя една година след влизане в сила на осигурителния договор.

Какви права имат осигурените в ППФ?

Осигурените лица в професионалните пенсионни фондове имат право да получат срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране. В случай на трайно намалена работоспособност над 89.99%, те могат да получат еднократно до 50% от средствата, натрупани в индивидуалната партида.

В случай на смърт на осигуреното лице, неговите наследници могат да получат еднократно или разсрочено натрупаните суми.