Превозените товари по суша и вода в страната през четвъртото тримесечие на 2022 г. намаляват със 7.9%, докато на годишна база се наблюдава ръст от 6.7 на сто. 

При пътническия транспорт се наблюдава ръст в броя на превозените пътници спрямо предходното тримесечие с 4.3%, а на годишна база увеличението е с 27 на сто. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. 

Товарен сухопътен транспорт

През четвъртото тримесечие на 2022 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 30 804.7 хил. тона, или с 6.4% повече спрямо съответното тримесечие на 2021 г., като международните превози се увеличават с 20.2%. 

Извършена работа при товарните превози съответства на превоза на един тон товар на разстояние един километър и се измерва в тонкилометри. Тя нараства с 22.4% на годишна база и достига 12 527.1 млн. тонкилометра. 

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 16.8% повече спрямо същото тримесечие на 2021 г. най-вече в резултат на по-голямото количество превозени товари от речния транспорт.

Извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява и достига 182.7 млн. тонкилометра, което основно се дължи на международните превози на речния транспорт, при които е регистриран спад от 41.8%. Те бяха повлияни значително от войната в Украйна, която се отрази негативно на превозите на товари по река Дунав. 

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 93.13 милиона или с 16.4% повече спрямо същия период на предходната година. 

Увеличението при автобусните превози е с14.8%, а при железопътните - с 44%.

Извършената работа е 2.21 млн. пътниккилометра, което представлява ръст от 40.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. Един пътниккилометър съответства на превозването на един пътник на разстояние един километър, според методологията на НСИ. 

Пътнически воден транспорт

През четвъртото тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа съответно със 17.8 хил. пътници и с 535.5 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт

През периода октомври - декември 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 72.516 млн. пътници, или с 43.9% повече спрямо същия период на 2021 година. 

Увеличение се наблюдава при всички видове градски електротранспорт, като то е най-голямо при трамвайните превози (с 52.2%). Извършената работа също се увеличава с 39.4% и достига 369.1 млн. пътниккилометра. 

Градският електротранспорт включва тролейбусния и електроавтобусния транспорт в страната, както и трамваите и метрото в София.