Към 31 март 2023 г. общият размер на отчетените приходи към консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 2 632.3 млн. лв., или с 388.3 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 5 016.5 млн. лв., което е нарастване от 1 037.6 млн. лв. спрямо първото тримесечие на миналата година, сочат данни на НОИ.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 4 479.4 млн. лв. Разходите за пенсии са с 1 047.1 млн. лв., или с 30.5% повече спрямо същия период на предходната година.

Броят на пенсионерите е с 10 463 по-малък, в сравнение със първите три месеца на 2022 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за март 2023 г. е 738.75 лв., което е с 3.58 лв. (0.5%) повече спрямо този за февруари и със 105.61 лв. (16.7%) над средния размер, отчетен година по-рано.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за март 2023 г. е 811.02 лв., като месец преди това е бил с 4.20 лв. (0.5%) по-малък. В сравнение със същия месец на 2022 г., средната пенсия е нараснала със 127.34 лв., или 18.6%.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване.

Към края на март т.г. те са в размер на 497.7 млн. лв., което е с 20.4 млн. лв. по-малко от отчетените разходи към същата дата на миналата година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към март е 2 422.7 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 20.7 млн. лв. Постъпилите приходи са с 2.5 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 20.4 млн. лв. Извършените разходи са с 4.4 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 март са в размер на 1 052.4 хил. лв. Постъпилите приходи са с 43.7 хил. лв. повече, в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 133.5 хил. лв. Извършените разходи са със 102.1 хил. лв. по-малко, в сравнение със същия период на 2022 г.