Много компании залагат EGS метрики към стратегическата си цел. Не всички от тях обаче поставят точните ESG цели и респективно не са намерили правилния източник на данни, на базата на които да ги измерват и изпълняват.

Затова всяка една компания трябва да може да постави ясно стратегическите си цели и да предаде това послание на всички заинтересовани лица, партньори и служители.

Това заяви Ирина Тончева, ръководител Устойчиво развитие в Технологичния център на Аксенчър в България, по време на участието си в конференцията ESG - Investing in our future, организирана от Darik Business Review.

„Най-труден е отговорът на въпроса откъде да се започне. Затова трябва да се начертае път на успеха и да се отделят необходимите инвестиции, като бюджет, време и хора, да се определят правилните екипи, които ще отговарят за изпълнението на тези стратегии“, коментира Тончева.

По думите ѝ, много от модерните технологии, като Cloud, AI и Internet of Things, имат ключова роля в стратегиите на една компания за намаляване на въглеродните емисии. 

Експертът препоръча компаниите да използват т.нар. зелен софтуер, който има три основни аспекта.

Когато се създава технологично решение, на първо място то трябва да бъде енергийно ефективно, т.е. софтуерът трябва да се създаде така, че да консумира най-малко електроенергия.

На второ място, трябва да се търси ефективност на хардуера – осигуряване на най-ниски нива на въглерод, отделен по време на производствения процес.

И не на последно място, това е т. нар. carbon awareness, или използването на енергията от възобновяеми източници по най-оптималния начин.

Според Тончева, в тази сфера все още няма ясно изградени стандарти и регулации. Ето защо Аксенчър, в сътрудничество с Microsoft и други големи компании, създава т. нар. Green software foundation с цел да изгради стандарти, инструменти и добри практики за зелен софтуер. 

Експертът изказа мнение, че е добре да се използва двойната стратегия, която обвързва целите за дигитализация с целите за устойчиво развитие.

Тя е печеливша, тъй като в основата на изпълнението на целите на дигитализация стои изборът на правилните технологични решения. Когато те се обвържат с идеята за устойчиво развитие, поставят компанията една стъпка напред.

„Изчислено е, че компаниите, прилагащи тази стратегия, са близо 2.5 пъти по-конкурентноспособни. На европейско ниво едва 20% от компаниите обаче са го осъществили“, завърши още тя.