Държавният бюджет е рамката, която определя приходите и разходите на правителството и органите на държавната администрация. Тя се изготвя на годишна база и обхваща всички институции, които оперират с публичен ресурс. 

Всяка държава има различно устройство на държавния бюджет, което е съобразено със структурата на нейната администрация и икономика.

В някои страни (включително и в България) срокът, за който важи държавният бюджет, или т. нар. фискална година, съвпада с календарната година, докато в други той може да се определя за различни периоди от време. 

Обикновено бюджетът се съставя преди да започне срокът на неговото изпълнение, след което то се контролира от съответните органи. Стриктното изпълнение на бюджета е един от най-важните фактори за финансовата стабилност. 

Как функционира държавният бюджет в България? 

В България нормативните актове, които уреждат съставянето и изпълнението на държавния бюджет, включват Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за публичните финанси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за митниците и Закона за безмитната търговия. 

Обикновено през есента на текущата година започва процедурата по приемане на Закона за държавния бюджет за следващата.

Предложението за структурата на държавния бюджет се внася в Народното събрание от министъра на финансите, одобрява се от бюджетната комисия, след което се гласува от народните представители. 

Има обаче и извънредни ситуации, в които приемането на бюджет в обичайните срокове е невъзможно.

Точно такъв беше случаят през 2022 г., когато, поради липсата на редовен кабинет и серията от парламентарни избори, бюджет за 2023 г. не беше приет и се наложи да се работи с удължена финансова рамка от предходната година. 

Изпълнението на държавния бюджет завършва на 31 декември, а срокът за приключването му е до 31 януари на следващата бюджетна година.

Годишният отчет за изпълнение на държавния бюджет се разглежда от Министерския съвет и се внася в Народното събрание по показателите, по които е бил приет за съответната година.

Контролът върху изпълнението на държавния бюджет в рамките на фискалната година се извършва от Сметната палата. 

Сметната палата представя на Народното събрание доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет, а народните представители трябва да приемат този отчет не по-късно от края на следващата бюджетна година.

Какво включва държавният бюджет? 

Бюджетът се състои от приходна и разходна част.

В приходната част са включени всички данъчни, неданъчни и други приходи, събирани от държавните институции, докато в разходната влизат текущите, капиталовите, непредвидените и неотложните разходи, както и всички трансфери и субсидии, предоставяни на общините, на националните медии, на съдебната власт, на образователните институции, на системата на здравеопазването и т.н.

В разходната част е включена и вноската на България в бюджета на Европейския съюз. 

Основната част от държавните приходи се администрира от Националната агенция за приходите, която отговаря за събирането на публичните вземания. 

Разликата между приходната и разходната част на държавния бюджет се нарича бюджетно салдо. То може да е положително (бюджетен излишък), ако сумата на приходите надвишава тази на разходите, или отрицателно (бюджетен дефицит), ако ситуацията е обратната.   

При наличие на бюждетен дефицит разликата, с която разходите надвишават приходите също трябва да се финансира, а източниците на това финансиране също трябва да са уредени от закона. Обикновено това става с емитирането на държавен дълг. 

В случай на формиране на бюджетен излишък, с него могат да се погасяват държавни задължения или да се натрупват средства в държавния резерв, който се държи по сметка в Българската народна банка. 

Републиканският бюджет в България е част от по-широка рамка, която се нарича Консолидирана фискална програма.

Освен държавния бюджет, в нея са включени бюджетите на съдебната власт, на общините, на социалното осигуряване, на Националната здравноосигурителна каса, на висшите учебни заведения, на Българската академия на науките, Българското национално радио, Българската национална телевизия, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства, включително и европейските средства. 

Бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса се разглеждат и гласуват от Народното събрание отделно от държавния бюджет. 

Министерството на финансите публикува изпълнението на консолидираната фискална програма на месечна база. 

Може ли държавният бюджет да се променя, след като вече е приет? 

Министерският съвет, по предложение на министъра на финансите, има правото да одобрява допълнителни бюджетни кредити в размер до 1.5 на сто от разчета на приходите по консолидираната фискална програма за съответната година, когато те са покрити от преизпълнение на собствени приходи или от разкриване на нови приходоизточници. 

Освен това, финансовото министерство може да прехвърля средства от едно перо на бюджета в друго, без да изменя размера им и целта, за която са предназначени.

Не се допуска обаче извършването на разходи или поемането на задължения, които влошават баланса на бюджета, освен в случаите, когато по предложение на Министерския съвет Народното събрание е приело съответни промени в годишния закон за държавния бюджет.

Включват ли се в държавния бюджет средствата на общините? 

В Закона за общинските бюджети изрично се посочвна, че те са самостоятелни и отделни от държавния бюджет. Това е израз на фискалната децентрализация, която изисква местните власти сами да управляват своите приходи и разходи.

В републиканския бюджет обаче обикновено се предвиждат общи и целеви субсидии за общините, в зависимост от техните нужди. 

Държавата може да подпомага общините и чрез преотстъпване на държавни приходи, като размерът на тези средства и формата на предоставянето им се определя с годишния закон за държавния бюджет.

При временен недостиг на средства по бюджетите на общините от държавния бюджет могат да се отпускат и безлихвени заеми, които се възстановяват не по-късно от края на бюджетната година по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.

Какво представляват извънбюджетните средства? 

Извънбюджетни са всички средства, които се събират и разходват по силата на закон от държавните органи и бюджетните организации, без да се включват в държавния бюджет.

Получените дарения, помощи, както и средствата по международни програми и споразумения, се разходват и отчитат по реда на извънбюджетните средства, когато не е предвидено да постъпват в държавния бюджет.