През първото тримесечие на 2023 г. оборотът в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава с 1.2%, в сравнение с предходното тримесечие. Данните, представени от Националния статистически институт, са предварителни и сезонно изгладени.

Най-голям ръст е регистриран при „Въздушен транспорт“ - със 17.0%. Намаление се наблюдава при „Воден транспорт“ - с 4.0%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 0.8%.

Оборотът в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 6.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г.

Най-голямо увеличение е отчетено при „Дейности в областта на информационните технологии“ (7.9%) и „Далекосъобщения“ (6.0%). Намаление се наблюдава при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (4.8%) и „Издателска дейност“ (1.3%).

При Други бизнес услуги съществен спад спрямо предходното тримесечие е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 40.2%.

Ръст се наблюдава при „Дейности по почистване“ - със 17.7%, и „ Други професионални дейности“ - с 10.4%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 13.8% над равнището на същото тримесечие на 2022 г.  Данните са предварителни и календарно изгладени.

Значителен ръст е отчетен при „Въздушен транспорт“ - с 80.8%, и „Воден транспорт“ - с 59.6%.

Оборотът в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 19.4% по-висок през първото тримесечие на 2023 г., в сравнение със същото тримесечие на 2022 г.

Съществено увеличение се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ (23.0%) и „Далекосъобщения“ (15.3%).