Клиентите на Топлофикация София с високи сметки за прогнозно потребление през април могат подадат възражение към дружеството за начислените суми в 45-дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят възраженията, въпреки поисканата от омбудсмана проф. Диана Ковачева извънредна проверка.

Това съветват от некомерсиалния проект в помощ на гражданите „Ние, потребителите“, а поводът са устни препоръки на касиери на доставчика към клиенти със завишени сметки да изчакат приключването на назначената проверка.

С подадена официална жалба засегнатите ще информират надлежно търговеца за индивидуалните си претенции относно коректността на начислените суми за посочения период, без да изпуснат указания за това срок в Общите условия на дружеството.

След това възраженията могат да се правят само по общия исков ред пред родово компетентния съд, съветват още от "Ние, потребителите". 

Важно е потребителите да имат предвид, че независимо от подадената до Топлофикация жалба, те трябва да заплатят начислените във фактурата суми в срок, а не да изчакват произнасянето на дружеството по тяхното оплакване.

В случай че не го направят, продавачът ще им начисли обезщетение за забава в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащането на дължимата сума. Надвзетите пари ще бъдат възстановени при евентуална корекция след разглеждането на жалбата.

В общите условия на Топлофикация София е посочено, че жалбата трябва да е написана на български език, да са посочени името и адресът на клиента, в какво се състои искането, да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако клиентът разполага с такива.

Изисква се също тя да е подписана от клиента или от упълномощен негов представител. 

Срокът за отговор е до 30 дни, когато е необходима проверка на място или чрез търговеца, извършващ дяловото разпределение.

Ако не сте удовлетворени от отговора на дружеството, можете да потърсите съдействие от Комисията за енергийно и водно регулиране.