Преди дни акциите на публична компания на БФБ се търгуваха на ниво около 36 лева за брой. Вчера те завършиха търговията на цена от 31 лева за брой.

Въпреки че няма негативни новини около компанията, спадът по позицията е налице. Защо? Просто книжата й се търгуват без право на дивидент. Какво означава това?

Какво представляват дивидентите?

Дивидентите са част от печалбата на публичните дружества, която те разпределят между инвеститорите си. Размерът им се определя от общото събрание на акционерите.

Всъщност, голяма част от тези решения се взимат от мажоритарните собственици, които преценяват каква част от печалбата да насочат към останалите акционери. Малко са случаите миноритарен акционер да предложи разпределение или по-висок дивидент и решението да бъде прието. 

Кой има право на дивидент?

След всяко общо събрание, на което се гласува дивидент, компанията публикува датата, до която акционерите имат право да придобият акции, за да получат част от печалбата й. 

Според действащото у нас законодателство, право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание.

Акциите обаче трябва да купим два дни по-рано от този срок, за да приключи сетълментът на сделката.

Т.е., ако датата на общото събрание е 2 юни, то право да получат дивидент ще имат лицата, вписани в Централен депозитар като акционери в това дружество към 16 юни. За да се случи това, те трябва да придобият акции не по-късно от 14 юни.

Какво се случва след тази дата?

За да имаме право на дивидент, трябва да купим акции в установения срок. Ако го направим ден по-късно, акциите на компанията вече се търгуват без право на дивидент. Този ден е известен като ex-dividend date.

От него търговията по позицията започва на цена, от която е изваден дивидентът спрямо стойността от последната сесия.

Всички акционери ли имат право да получат дивидент?

Дивидент се разпределя на всички акционери, като той е еднакъв за всички инвеститори в компанията. Изключение са емисиите привилегировани акции, когато компанията може да разпредели различни дивиденти за две емисии акции или да даде дивидент само на привилегированите акционери.

Дивидент могат да получат всички акционери на компанията, като от общия брой на книжата се приспадат обратно изкупените от дружеството.

Данък

Акционерите физически лица заплащат 5% данък върху дивиденти. Той се удържа още при разпределението, като се получава нетната сума. Юридическите лице също плащат 5% данък при разпределение на печалбите като дивидент.