Резултатите от анкетно проучване на потребностите от работна сила в област Кюстендил бяха представени по време на заседание на постоянната  Комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието беше свикано от областния управител инж. Александър Пандурски, като в него взеха участие неговият заместник Кристиян Иванчов, представители на институции, работодателски и синдикални организации, а обобщените резултати от анкетното проучване представи Юлиан Карпузов - директор на Дирекция „Бюро по труда“, Кюстендил.

Анкетното проучване на потребностите на работодателите от работна сила има за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Юлиян Карпузов обясни, че целевият брой интервюта за област Кюстендил е 61, а реално попълнените анкети от работодатели са 71.

Профилът на работодателите, участвали в анкетирането за областта, е следният: най-голям е относителеният дял в сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” – 39,9 %. Средномесечният брой на персонала за предходните 12 месеца е: до 9 наети лица – 91,5 %; от 10 до 49 наети лица – 7%, предава darik.bg. 

75,4 % декларират, че няма да търсят нов персонал в следващите 6 месеца. 76,7 % декларират, че срещат затруднения при намирането на работна сила – тези, които все пак търсят персонал. Анкетираните работодатели не предвиждат освобождаване на персонал за следващите 12 месеца. 

Радев наложи вето върху измененията на Закона за съдебната власт

По сектори на икономическата дейност най-голям е делът на обхванатите предприятия в сектор на дейност: „Индустрия” – 13,6 %; „Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа” – 11,3 %; „Строителство” – 11,1 %; „Селско, горско и рибно стопанство” – 8,5 %; „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други персонални услуги”– 6,2 %; „Финансови и застрахователни дейности” – 3,1 %; „Операции с недвижими имоти” – 3,1%; „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни офис дейности” – 1,6 %; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти” – 1,6 % от всички работодатели от областта. 

Работодателите считат, че най-важните знания и умения, които трябва да притежава персонала, са: „Сътрудничество“ (Работа в екип) – 91,1 %; „Умения за самоконтрол и дисциплина” – 90,7 %; „Умения за решаване напроблеми” – 86,3 %; „Гъвкавост и адаптивност” – 84,9 %; „Социални умения” – 82,2 %; „Инициативност” – 81,8 %; „Креативност” – 78,4 %; „Умения за работа под напрежение” – 57,4 %; „Критично мислене” – 56,8 %. 

38,7 % от анкетираните работодатели смятат, че е необходимо обучение преди започване на работа, както и че е необходимо обучение на наетите работници и служители, а 35,7 % считат, че не е необходимо обучение за придобиване на изброените по-горе компетентности. 

Театърът не само няма да умре, той ще продължи на съществува

Като търсени професии за през следващите 12 месеца анкетираните работодатели определят: Шивач – 24,4 %; Оператор в дървообработването – 16,2 %; Дизайнер, Моден дизайн – 6,5 %; Офис секретар – 6,5 %; Помощник в строителството – 6,5 %; Работник в дървообработването – 6,5 %; Оперативен счетоводител – 3,8 %; Еколог – 3,3 %; Електротехник – 3,3 %; Лесовъд – 3,3 %; Машинен техник - 3,3 %; Оператор в хранително-вкусовата промишленост – 3,3 %; Строител монтажник – 3,3 %; Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост - 3,3 %; Търговски представител – 3,3 %; Озеленител – 1,2 %; Електромонтьор – 0,6 %. 

Работодателите споделят затрудненията за намиране на работна сила. Според 50,8 % от тях причината е липсата на достатъчна квалификация (образование) на кандидатите. Друга причина са твърде високите изисквания от кандидатите към работодателя – 16,4 % от анкетираните; липса на желаещи за съответната длъжност – 8,2 %; липса на мотивация у кандидатите – 8,2 % . Анкетираните работодатели изпитват най-големи затруднение в намирането на работна сила за професии: Строител монтажник – 16,4 %; Продавач консултант – 8,2%; Офис секретар – 8,2%;  Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост – 8,2 %; Дизайнер, Моден дизайн – 8,2 %; Лесовъд – 8,2 %.