През 2022 г. 72% от младите европейци на възраст между 15 и 29 години са останали извън работната сила по време на своето образование.

Други 25% са наети на работа, докато 3% са на разположение и активно търсещи работа, докато са учели, показват данните на Евростат.

Динамиката на прехода на младите хора от формалното им образование към пазара на труда варира значително в различните страни от Общността.

Тези различия могат да бъдат повлияни от националните образователни системи, наличието на обучение, характеристиките на пазара на труда и културните фактори.

Например, в някои държавите, в които се наблюдава най-висок дял на работещите ученици и студенти, действа т. нар. дуално обучение, при което образованието е съчетано с работа в различни сектори и придобиване на професионална квалификация.

Типичен пример за това са Германия и Австрия. В други, като Нидерландия, Дания и Германия, има много висок дял на чуждестранните студенти, които съчетават работата с ученето, за да могат да покриват разходите си. 

На национално ниво най-висок дял на младите хора, заети по време на формалното образование, се наблюдава в Нидерландия (73%), Дания (52%) и Германия (45%). Висок е делът на работещите студенти и в Австрия (43%), Финландия (42%) и Ирландия (38%).

За разлика от тях Румъния (2%), Словакия (5%) и Унгария (6%) отчитат най-нисък дял.  Ниско е и нивото на работещите ученици и студенти в Гърция (6%), България (7%) и Италия (7.4%).

Най-високият дял на младите хора във формалното образование, които са на разположение и активно търсят работа, е регистриран в Швеция (13%), Финландия (7%) и Холандия (6%). 

Унгария, Чехия, Румъния, Хърватия, Полша и Литва имат по-малко от 1% млади хора, търсещи работа, като в същото време имат най-висок дял на студенти извън работната сила.

През 2022 г. нивата на участие на жените във формалното образование продължават да надвишават тези на мъжете във всички възрастови групи, като най-значителното несъответствие се наблюдава във възрастовата група между 20 и 24 години (54% жени, в сравнение с 45% мъже).

В същото време обаче, за жените вероятността да останат извън образованието и работната сила също е по-голяма.

Тези различия между половете продължават да съществуват във всички възрастови групи, като най-изразените различия са регистрирани сред младите хора на възраст 25-29 години. 

В тази група 15% от жените и 7% от мъжете са извън образованието и работната сила.