ESG политиките добиват все по-голяма популярност през последните години, а през 2025 г. предстои да бъдат направени първите отчети на ESG (съответно за 2024 г.) спрямо новите регулации, които в момента се обсъждат на европейско ниво и тепърва ще бъдат пренесени в България.

Темата за отчитането на ESG политиките обаче все още е слабо засегната – това беше един от изводите от провелата се в София съвместна конференция на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) и международната Асоциация на сертифицираните експерт счетоводители (АССА).

Реализирането на ESG политиките на практика, както и събирането и обработването на данните след това, ще изисква усилията на всички бизнес звена, а не само на счетоводните отдели на компаниите, както се смяташе до момента.

Ето защо бизнесът и контролиращите органи трябва да започнат да се подготвят отсега за разширените изисквания за отчитане, за да няма сътресения за бизнеса.

ESG форумът се проведе в Sofia Event Center на 19.10.2023 г. с полудневна програма, която се фокусира върху три основни теми: „Отчитане - практически аспекти, стандарти, законодателство, готовността на бизнеса“, „Обучение и продължаващо професионално развитие“ и „Изразяване на сигурност“.

Дискусиите и в трите панела бяха развити от международни говорители и местни експерти в областта на одита.

Официални гости на събитието бяха Милена Райкова, зам.-министър на финансите; Петър Чобанов, подуправител на БНБ; Генко Николов, главен секретар на КПНРО; Хилде Блом, зам.-изпълнителен директор на европейската организация на счетоводителите (Accountancy Europe); Изабел Трак-Сенгесен, член на Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност към Международната федерация на счетоводителите (IFAC).

Конференцията бе насочена към членове на ИДЕС и ACCA, за да може във формата на дискусия да се поставят повече теми, свързани с обучението по темата и отчитането на ESG.

Изводите от него предстои да бъдат много по-широко оповестени към широката общественост, тъй като те ще бъдат от полза на всеки бизнес, който осъществява или планира някаква ESG политика.

По данни, изнесени от Хилде Блом от Accountancy Europe, България е сред страните, които все още не са обявили официално дали са започнали активна работа по приемане на новите европейски регулации – нещо, за което страната ни има 18 месеца срок след приемането на текстовете в ЕС.

Разяснение по тази тема по време на форума внесе Милена Райкова, заместник-министър на финансите, като уточни, че през изминалата седмица със заповед на министъра на финансите е създадена работна група за подготовка на законопроект за промяна на Закона за счетоводството, които да отразяват прилагането на ESG стандартите на ЕС.

Тези промени ще доведат до промени и на закона за публично предлагане на ценни книжа, и в закона за независим финансов одит, като се очаква до средата на ноември да са налице първите текстове на този законопроект.

Въпреки че в регламента за отчитане попадат сравнително малко на брой компании от България за момента (прогнозно около 500-600 компании), една от темите в панел „Отчитане“ беше именно колко много други компании биха били реално засегнати в своя бизнес заради веригата на доставки и изискванията, които големите компании биха наложили.

Един от изводите, направени по време на конференцията, беше именно в тази посока – че независимо от позицията на човека в компанията и независимо от големината ѝ, бизнесите трябва да проявят по-голям интерес и да се запознаят с предстоящите промени, за да са максимално подготвени за тях.

Един от основните изводи, около които се обединиха специалистите от панел „Обучение“, е, че ESG политиките и тяхното проследяване биха привлекли млади таланти към одиторската професия.

Това се дължи както на факта, че младото поколение много по-лесно припознава и търси зелени политики, така и на динамиката и експертността, които изискват ESG отчетите – нещо, което е основен мотиватор за младите поколения.

Основна тема бяха и бъдещите ангажименти за изразяване на сигурност относно информацията, която ще бъде част от отчета за управление на ръководството на всяко едно предприятие, прилагащо тези изисквания.

Панелистите споделиха своите притеснения по отношение и даването на сигурност върху прогнозната информация, която компаниите трябва да докладват.

”В ACCA вярваме, че счетоводната професия, с нейното уникално разбиране за бизнеса и нейното етично ядро, ще играе решаваща роля в насочването на техните клиенти и в сътрудничеството с други професии при вземането на правилните етични и устойчиви решения, както и в предоставянето на стратегически поглед за по-добро бъдеще.

Много се радвам, че ИДЕС си партнира с нас, за да подсилим това послание, да помогнем за повишаване на осведомеността на професионалистите за това какво ще донесе бъдещето и в крайна сметка да привлечем младото поколение в професията в контекста на повишеното регулиране на устойчивостта на ниво ЕС, което ще предостави възможности за нашата професия“, каза Андреа Станчиу, директор за Южна Европа в АССА.

„Отчитането на ESG е една от основните теми, които вълнуват одиторската общност през последните години и именно затова дълбоко вярвам в успеха на съвместно организираната конференция с АССА, защото ефектите от взаимната синергия между две или повече институции винаги надминават предварителните очаквания“, сподели Бойко Костов, председател на ИДЕС.

„Високата експертиза и безпрекословното спазване на етичните норми в нашата професия са гаранция за правилното протичане на промените, които предстоят генерално за бизнеса в следващите години на въвеждане на стандартите на отчитане на устойчивото развитие.

Щастлив съм, че и до момента заедно с КПНРО извършихме значителна подготовка на промени в нормативната база и имаме готовност и експертиза, без която не може да въведем европейските изисквания за устойчиво развитие“, допълни той.