В Европейския съюз оперират 9.1 милиона ферми, като огромното мнозинство от тях (приблизително 93%) могат да бъдат класифицирани като семейни стопанства, според данните на Евростат.

Това са стопанства под семейно управление, в които 50% или повече от селскостопанската работна сила се осигурява от семейни работници. 

Семейните ферми доминират в структурата на селското стопанство на ЕС по отношение на броя на стопанствата, техния принос към заетостта в селското стопанство и, в по-малка степен, площта на обработваната земя и стойността на продукцията, която генерират.

Почти шест от всеки десет стопанства (около 57%) се управляват само от собственика и членовете на семейството. В други 36% от стопанствата семейният труд представлява най-малко 50% от общия труд.

Семейните ферми обработват по-голямата част от земеделската площ, или около 61% от използваните 157.4 милиона хектара, по-голямата част от общата селскостопанска работна сила (почти 78%), по-голямата част от животновъдните единици (почти 55%) и продукцията (около 56%).

Въпреки че по-големите стопанства, които не разчитат основно на семейния труд, представляват само около 7% от всички ферми в ЕС, те заемат много по-големи дялове от обработваемата земя (около 39%), от общата работна сила (около 22%), от животновъдните единици (около 45%) и от създадената продукция (около 44%).

Семейните ферми представляват поне 80% от всички ферми във всички страни от ЕС, с изключение на Естония (65%) и Франция (58%). 

Държавите с най-висок дял на семейните стопанства са Гърция, Румъния и Полша (всички с около 99% дял от всички ферми). В България техният дял е около 93 на сто.