Глобалният договор на ООН (UN Global Compact) е инициатива, която стартира през 2000 г., за да обедини бизнеса и други заинтересовани страни в подкрепа на десет принципа, свързани с устойчивото развитие.

Инициативата се фокусира върху сътрудничество между правителствата, бизнеса и гражданското общество за постигане на по-устойчиво и социално отговорно бизнес поведение.

Глобалният договор съдържа десет ценности, които бизнес организациите и други участници, които доброволно се ангажират с този договор, се задължават да следват в бизнес управлението, корпоративната култура и ежедневните си дейности.

Те поемат и ангажимент да докладват периодично работата и напредъка си в това отношение. Десетте принципа са разделени в четири основни категории – права на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция.

През настоящата година компаниите, част от PPF Telecom Group, сред които е и Yettel България, се присъединиха към Глобалния договор на ООН, с което потвърждават своя ангажимент да прилагат ценностите на Договора във всички свои сфери на дейност.

Yettel неведнъж е заявявала, че се ръководи от мисията да бъде от полза на обществото и околната среда. В края на 2022 г. компанията обяви своята петгодишна стратегия за устойчиво развитие.

С нея мобилният оператор не само се ангажира да следва, но и надгражда принципите, заложени в Глобалния договор на ООН.

Правата на човека и трудови норми

Основополагащата група ценности, залегнали в Договора, принципи 1-6

Сред основните цели на Yettel е именно политиката служителите да се чувстват ценени, независимо от техните пол, възраст, религия, културен произход и език, да изразяват свободно себе си и да бъдат част от отворена и приемаща работна среда.

Пример в тази посока е месечното проучване за удовлетвореността на работещите в компанията. То не само дава свобода на служителите анонимно да изкажат своето мнение за атмосферата, продуктите и услугите на компанията, но и да повдигнат за обсъждане важни за тях теми.

Социално отговорната програма на телекома – „Рамо до рамо“ вече девет години дава възможност на хора с увреждания  (или хора с различни възможности, както предпочитат да се изразяват в Yettel) да се развиват професионално.

В основата й заляга принципът за многообразието на работното място и предоставянето на отворена и достъпна работна среда за всички.

Програмата е включена и в световната библиотека с добри практики на международния Top Employers Institute, който през 2023 сертифицира политиките и практиките на телекома в HR сферата. 

“Рамо до рамо“ спечели първо място в категорията „Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място“ на националните награди на „Съвета на жените в бизнеса в България“ за 2023 г.

Друг аспект от принципа за многообразие на работното място, който в Yettel успешно прилагат, е равният достъп за мъже и жени до кариерни възможности. Това включва процесите по подбор, определяне на възнаграждения и възможности за развитие и повишение.

Анализ за 2022 г. показва, че съотношението “мъже – жени” сред всички служители е в полза на жените – 62% към 38% за мъжете. 33% от  ролите в технологично направление в компанията се заемат от жени, което е с 2% повече от предходната година.

При мениджмънт позиции се вижда ръст от 4% при жените, заемащи тези постове, спрямо 2021 г. (41% към 45%).

Компанията работи и върху информираността по темата за неосъзнатите предразсъдъци, които могат да повлияят на решенията, взети на работното място.

Обучение на тази тема е преминал целият екип „Човешки ресурси“. Такова обучение ще преминат и всички ръководители на екипи, които участват в процеса по подбор на служители. 

Опазването на околната среда

Принципи 7, 8 и 9

Yettel се ангажира да следва стриктна политика за минимално въздействие върху околната среда от своите операции и по цялата верига на стойността, като се фокусира върху намаляване на потреблението на енергия и горива, снабдяване с възобновяема енергия и по-добро управление на материалите, използвани от компанията, както и отпадъците, генерирани от дейността.

Само за една година телекомът успява да предотврати попадането на 20.3 тона електронен отпадък на сметищата. Принос за това имат няколко мерки, които компанията прилага – удължена гаранция от 3 години за мобилни телефони, собствен сервиз за ремонт, както и програмата „Рециклирай и спести“, която насърчава потребителите да предадат за рециклиране вече ненужните си устройства.

Електронният отпадък е един от най-бързорастящите видове отпадък в световен мащаб. Yettel осъзнава отговорната си роля и провежда национална информационна кампания за повишаване на информираността на хората по отношение на разумната употреба на електроника и нейното рециклиране.

Климатичната неутралност е сред най-обсъжданите теми по отношение на опазването на околната среда. В началото на 2023 г. Yettel и инфраструктурният им партньор CETIN България подписаха 10-годишно споразумение с Електрохолд Трейдинг за доставка на „зелена“ енергия от фотоволтаична централа.

Така двете дружества покриват почти изцяло нуждите си от електроенергия – 80% от това на Yettel и 86% от това на CETIN. Благодарение на сделката се очаква намаление на емисиите от обхват 1 и 2 на Yettel с 60%, а на тези от обхват 3 – с 32% годишно.

Антикорупционни инициативи и политика на прозрачност

Последен, десети принцип

Световните стандарти за устойчиво управление и прозрачност на бизнеса налагат не само поставянето на цели, но и докладването на напредъка по тях всяка година.

Макар българското законодателство все още да не го изисква, за втора поредна година Yettel публикува доклад за своите дейности, основан на Global Reporting Initiative стандартите, версия 2021. 

Нещо повече, телекомът прави допълнителна крачка и интегрира Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 година в съществуващите бизнес практики и начина, по който отчита устойчивостта.

Поради мащаба на бизнеса, от компанията вярват, че действията им не само оказват широко положително въздействие върху околната среда и обществото, но и имат потенциала да послужат за пример, който да повлияе на цялата индустрия.

Стратегията на Yettel за устойчиво развитие донесе на Yettel признание за ангажимента на компанията към включване на екологичните, социалните и управленческите фактори в бизнес модела си.

Компанията беше отличена за най-добра ESG стратегия в телеком сектора от годишните награди на Прайсуотърхаус Купърс България за устойчиво развитие.