По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – септември 2023 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 3.173 млрд. евро, като е по-голям с 1.03 млрд. евро (48.4%) спрямо този за януари – септември 2022 г. (положителен поток от 2138.6 млн. евро)

През септември 2023 г. потокът е положителен в размер на 423.4 млн. евро при положителен поток от 472.1 млн. евро за септември 2022 г.  

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 411.3 млн. евро за януари – септември 2023 г.

Той е по-голям с 92.1 млн. евро от този за януари – септември 2022 г., който е положителен в размер на 319.1 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 11.4 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 12.7 млн. евро за Русия) при отрицателен нетен поток от 22.6 млн. евро за януари – септември 2022 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 2.6 млрд. евро при положителна стойност от 1.3 млрд. евро за януари – септември 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за деветмесечието на 2023 г. са от Нидерландия (691.6 млн. евро), Австрия (288.9 млн. евро) и Швейцария (246.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Израел (15.6 млн. евро) и Русия (15.5 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – септември 2023 г. възлиза на 460.8 млн. евро при 439.2 млн. евро за сравнимия период на година по-рано.

През септември 2023 г. нетният поток е положителен и възлиза на 61.6 млн. евро, при положителна стойност от 51.5 млн. евро за септември 2022 г.