В последно време пазарът на петрол се намира в т. нар. състояние на contango. Какво обаче представлява това и какви са предимствата и недостатъците за инвеститорите?

Contango е ситуация на пазара, при която цената на фючърсите на дадена суровина е по-висока от нейната спот цена. До сontango обикновено се стига, когато цената на даден актив се очаква да се повиши с времето. Кривата на графиката на пазара в състояние на contango e възходяща.

Предлагането и търсенето при фючърсните контракти се отразяват на техните цени за всеки съответен срок. Контрактите представляват конкретно количество от дадена суровина, което трябва да бъде доставено на определена дата, която се нарича дата на изтичане и други параметри.

Например, един фючърсен контракт за петрола включва 1000 барела и определя кога търговията с него спира, как се урежда контрактът, минималните колебания в цената и други.

Цени на фючърсите и спот цени

Търгуващите със суровини купуват и продават тези контракти на стокови борси. Купувачите правят оферти за купуването на контрактите, някои от които влизат във физическо владение на суровините. Продавачите продават деривати на контрактите или реалните суровини.

Тези контракти представлява суровини, които ще бъдат доставени в бъдеще, така че цената им е такава, каквато трейдърите смятат, че ще бъде, когато достигнат датата си на изтичане.

Спот цената, от друга страна, е тази, на която дадена суровина би се продала, ако искате да я купите сега и да получите незабавна доставка. Така, ако цените на фючърсите са по-високи от спот цените, това означава, че трейдърите очакват цените да нарастват.

Това обикновено представлява нарастваща крива на графика.

Когато цените са в състояние на contango, инвеститорите са готови да плащат повече за суровина, която ще бъде доставена в бъдеще. Разликата между спот цената и тази на фючърсите се нарича премия.

Премията обикновено включва разходите за притежанието на актива за определен период от време. Разходите за притежанието при суровините обикновено включват съхранение, застраховка или обезценяване заради влошаване на качеството, ако става въпрос за селскостопански продукт или месо.

Сближаване на цените

На всички фючърсни пазари цените на фючърсите обикновено се доближават до спот цените с наближаването на датата на изтичане на контрактите.

Това е така, защото датата на изтичане приближава и отразява в по-голяма степен реалната стойност на суровината — трейдърите на контрактите плащат все по-близки цени до пазарните.

Освен това, тъй като има голям брой купувачи и продавачи, пазарът става по-ефективен и елиминира големите възможности за арбитраж.

Имайки предвид това, при пазар в contango цената постепенно намалява, така че да се срещне със спот цената при изтичането му.

Друг важен фактор е, че повечето трейдъри на фючърси и инвеститори не искат да влизат в притежание на реалните суровини. Те затварят позициите си много преди изтичането на контракта, за да намалят риска от това да им се наложи да съхраняват 1 000 барела петрол, примерно.

Търговията с фючърси е спекулативна

Като цяло пазарите на фючърсите съдържат голяма доза спекулативна търговия. Когато контрактите са далеч от датата си на изтичане, те са по-спекулативни.

Има обаче няколко причини един трейдър да иска „да заключи“ по-висока цена на фючърсите. Както споменахме по-горе, разходите за притежаването на даден актив са една от често срещаните причини за закупуването на фючърси на суровини.

Производителите, от друга страна, имат други причини да плащат повече за фючърси от спот цената. Производителите базират покупките си на суровини въз основа на своите стокови запаси.

Начинът, по който управляват стоковите си запаси, може да се влияе от съотношението между спот цената и цената на фючърсите. Въпреки това, те като цяло следват цените спот цените и тези на фючърсите, докато се опитват да постигнат най-добра ефективност на разходите.

Някои производители може да смятат, че спот цената ще нараства, а няма да пада с времето. По тази причина те хеджират, като предлагат малко по-високи цени за бъдещи договори, за да се опитат да повлияят на contango пазара.

Причини за сontango

Различните пазари се влияят от различни фактори. Например, селскостопанските култури може да се влияят от времето, а петролът може да се влияе от геополитическа нестабилност.

Тези нестабилности или неясноти може да карат инвеститорите да очакват спадове или повишения в цените и да реагират по съответния начин. В повечето случаи причините за contango на пазара са :

  • Инфлация: повишаващите се цени повишават разходите за притежание на даден актив
  • Политическа нестабилност: системата за доставки и търговските пътища са нарушени
  • Времето: реколтата може да не расте или да не бъде прибрана според очакванията
  • Нагласи: трейдъри и инвеститори могат да променят нагласите си за пазара

Пример за contango

Един от пазарите, на които най-често сме свидетели на contango, е този на суровия петрол. Такова състояние имаше през 2020 г. От ОПЕК го нарекоха супер contango, тъй като разликата между цените на фючърсите и спот цените беше много отчетлива.

През февруари 2023 г. цената на контрактите с доставка на следващия месец беше 83.16 долара за барел, докато при фючърсните контракти беше 82.82 долара (май 2023), 82.29 долара (юни 2023), 81.87 долара (юли 2023) и 81.44 долара (август 2023).

Това не е пример за contango, но ако цените бяха 81.44 долара (за следващ месец април), 81.87 долара (май 2023), 82.29 долара (юни 2023), 82.82 долара (юли 2023 г. ) и 83.16 долара (август 2023), пазарът щеше да е в състояние на contango.

Ефектът от contango върху инвестициите

Като цяло, състоянието на contango на пазара кара инвеститорите да смятат, че цените ще продължат да се покачват. Това е индикация, че търсенето е по-голямо от предлагането в краткосрочен план, което води до повишение на цените на фючърсите.

Цените на фючърсите надхвърлят спот цените, защото инвеститорите се чувстват комфортно да плащат повече за бъдещи активи.

Фондовете, които търгуват със суровини и се възползват от волатилността, обаче са структурирани така, че да купуват краткосрочни фючърси. В резултат на това contango-то може да „изяде“ от стойността на тези фондове, защото може да намали капитала, който един фонд притежава за покупки за следващ период.

Contango и backwardation

Contango е противоположното състояние на пазара на backwardation.

Един пазар е в състояние на backwardation, когато цената на фючърсите на даден актив е под спот цената. Като цяло, това състояние на пазара може да е в резултат от фактори, свързани с настоящето търсене и предлагане.

Това може да е индикация, че инвеститорите очакват цените на активите да падат с времето.

Тъй като инвеститорите основават офертите си за сделки при фючърсите върху това как очакват да се развива пазара, нагласите играят значителна роля при състоянието на backwardation.

Инвеститорите може да очакват падащ пазар и да започнат да скъсяват фючърсни контракти с цени на изпълнение под настоящата спот цена и да купуват контрактите на печалба.

При пазара в състояние на backwardation кривата e низходяща.

Предимства и недостатъци на contango

Сред предимствата са възможността за арбитраж, защита срещу инфлация и възможности за къси продажби.

Недостатъците са, че фючърсните контракти могат автоматично да се прехвърлят за следващ период. Инвеститорите, които купуват контракти на суровини, когато пазарите са в contango, губят пари, когато фючърсите контракти изтекат при по-висока цена от спот цената.

Също така, рисковете при търговията на пазари в състояние на contango се увеличават, когато опитвате да реализирате печалба, защото сделките се сключват с премия. Винаги има вероятност пазарът да падне до нива доста под цената, която сте се съгласили да платите, което води до загуби.