Опциите са финансов инструмент от групата на т. нар. финансови деривати. Името им се дължи на факта, че тяхната стойност е базирана или зависи от стойността на друга ценна книга или актив. 

В случая на опциите върху акции, този актив са книжата на дадена компания. Опцията, на практика, е договор между две страни за покупка или продажба на акциите в даден момент в бъдещето на определена цена. 

Тази цена е известна като цена на упражняване, или strike price на английски.

Какви са основните видове опции? 

Опциите се предлагат в две основни форми.

Т. нар. кол опции (от англ. call) дават на притежателя правото, но не и задължението, да закупи актива на обявена цена в рамките на определен период от време.

Пут опциите (от англ. put) дават на притежателя правото, но не и задължението, да продаде актива на обявена цена в рамките на определен период от време.

Например, ако притежавате кол опция върху книжата на дадена компания с цена на упражняване от 120 долара и падеж след една година, а в момента те се търгуват на пазарна цена от 100 лева за брой, упражняването на опцията би имало смисъл, ако в рамките на следващата година пазарната стойност се повиши над 120 долара.

Тогава вие ще имате правото да закупите тези акции на цена от 120 долара, след което веднага да ги продадете на печалба. 

Ако пък имате пут опция с цена на упражняване от 80 долара със същия срок и при същите пазарни условия, бихте могли да я упражните, ако книжата на компанията поевтинеят до под 80 долара за брой. 

Ако цената на упражняване на дадена опция има смисъл, т. е. е над пазарната (за кол опция) или под пазарната (за пут опция), се казва, че опцията е "в пари" (от англ. in the money, или ITM).

Това означава, че опцията има някаква вътрешна стойност (разликата между цената на упражняване и пазарната цена). 

В противен случай опциите са извън парите (out of the money, или OTM) и се състоят единствено от своята времева стойност. Тя не е равна на нула, тъй като има вероятност цената на базовия актив да се премести "в парите" преди изтичането на опцията.

Тази вероятност се отразява в цената на опцията и, по правило, колкото по-дълъг е срокът до датата на изтичане на опция, толкова по-висока е нейната времева стойност. 

Каква е ползата от търговията с опции? 

Инвеститорите могат да използват опциите, за да заемат позиции в посока или срещу цената на акциите на дадена компания, без действително да ги купуват или продават.

Това е изгодно, тъй като заемането на позиция с опции обикновено изисква по-нисък капитал, отколкото директната покупка или продажба "на късо" (продажба на акции, които инвеститорът не притежава, а взима назаем от своя брокер).

С използването на този "финансов лост" търговците могат да спечелят повече от движението на цената на базовия актив. 

Опциите могат да се използват и за т. нар. "хеджиране" на позиции. Ако притежавате акции на дадена компания в своя основен инвестиционен портфейл, можете да се застраховате срещу евенталното им поевтиняване, като закупите определено количество пут опции върху тях.

Така, при потенциалния спад на цената, тези опции ще влязат "в парите" и стойността им ще се повиши, компенсирайки (цялостно или поне отчасти) спада в стойността на основната инвестиция. 

Какви са основните параметри на опциите? 

Американски и европейски стил

Има два различни стила опции - американски и европейски. Американските опции могат да се упражняват по всяко време между покупката и датата на изтичане. Европейските опции, които са по-рядко срещани, могат да се упражняват само на датата на изтичане.

Срок на изтичане

Договорите за опции съществуват само за определен период от време. Той е известен и като срок на изтичане. Опциите с по-дълъг срок до датата на изтичане имат по-голяма времева стойност, тъй като има по-голям шанс дадена опция да влезе "в парите".

Датите на изтичане на опциите се задават съгласно фиксиран график (известен и като цикъл на опциите), като той може да бъде в рамките на дни, седмици, месеци или повече от година.

Цена на упражняване 

Цената на упражняване, или т. нар. strike, определя дали има смисъл дадена опция да бъде упражнена. 

Размер на договора

Опционните договори се сключват върху конкретен брой базови акции, които търговецът има правото да придобие (или да продаде) до датата на изтичане. Един договор обикновено се равнява на 100 акции от базовата компания. 

Премия

Премията е цената, която инвеститорът плаща за самата опция платена за опция. Тя включва вътрешната стойност на опцията (ако тя е "в парите") плюс нейната времева стойност. 

Как се търгуват опциите? 

На различните борси и платформи по света се търгуват различни опции, като освен върху акции, съществуват валутни и стокови опции. 

Опционните договори могат да се купуват или продават в зависимост от използваната стратегия. Както вече стана дума, те могат да се използват както за "хеджиране" на съществуващи позиции, така и за спекулативни сделки с цел печалба от движението на базовия актив. 

Например, ако очаквате цената на дадена компания да се повишава, можете да закупите кол опция или пък да продадете пут опция, базирана на тях.

В първия случай ще платите премията за опциите срещу възможността да закупите книжата на фиксирана цена, а във втория - ще получите премията и ще имате задължението да закупите базовия актив на определена цена. 

Например, ако книжата на компанията в момента се търгуват на ниво от 100 долара и вие купите кол опция със strike от 120 долара, ако цената се повиши над това ниво, вие ще можете да я упражните и да реализирате печалба, равна на разликата между пазарната цена и тази на упражняване (минус платената за опциите премия).   

Ако пък продадете пут опции с цена на упражняване 80 долара и пазарната цена се повиши или остане на настоящото си равнище от 100 долара, вие ще запазите получената премия, тъй като упражняването на опцията би било безмислено.

Ако обаче цената се понижи под нивото от 80 долара, купувачът на вашата пут опция би могъл да я упражни, продавайки базовите акции, в резултат на което вие ще трябва да ги купите на цена от 80 долара за брой.

Това означава, че ще реализирате загуба, равна на разликата между пазарната цена и тази на упражняване (минус получената преди това премия). 

Друга популярна стратегия за инвестиции в опции е т. нар. "спред" търговия. Тя включва комбинация от дълги и къси опционни позиции с различни срокове и цени на упражняване. Целта е извличане на печалба от разликата в премиите с минимален риск.

Опции за служители

Някои компании предоставят кол опции на своите служители като форма на възнаграждение, за да стимулират доброто им представяне. Опциите за акции дават на служителя правото да закупи акции на компанията на определена цена за ограничен период от време. 

В повечето случаи, особено когато става въпрос за публични компании, тези опции имат графици за придобиване, които ограничават възможността за тяхното упражняване. Ако пазарната цена на акциите се е повишава, служителят може да извлече голяма полза от упражняването на своите опции. 

Обикновено условието за получаване на такива опции е служителят да е работил известен период от време за компанията.