През 2022 г. европейците са спестявали средно 12.7% от разполагаемия си доход, показват данните на Евростат. Коефициентът е значително по-нисък от 2021 г. (16.4%) и по-близо до стойностите преди пандемията от COVID-19.

Най-голяма част от доходите си спестяват германците (близо една пета). Високи нива на спестявания отчитат още Нидерландия (19.4%) и Люксембург (18.1%).

12 членки на ЕС регистрират нива на спестяване под 10% през 2022 г., като в Полша и Гърция се наблюдават отрицателни нива, съответно -0.8% и -4%.

Това показва, че домакинствата харчат повече от техния брутен разполагаем доход, като или са използвали натрупани спестявания от предишни периоди, или са вземали заеми, за да финансират своите разходи.

През 2022 г. реалният брутен разполагаем доход на домакинствата на глава от населението в ЕС отбелязва спад от 0.8%, докато в еврозоната показателят намалява с 0.9%. Това е първият спад от 2013 г. насам и може да се обясни най-вече с високата инфлация в началото на годината.

Разглеждайки развитието през последните две десетилетия, след отрицателните темпове между 2010 г. и 2013 г. поради световната финансова и икономическа криза, реалният брутен разполагаем доход на домакинствата на глава от населението се увеличава от 2014 г. до 2021 г. 

През 2020 г. - първата от пандемията от COVID-19, темпът на промяна се забавя, но остава положителен.

След рекордния ръст от 2.8% през 2021 г., който е най-високият през последните две десетилетия, през 2022 г. увеличението на номиналната стойност с 6.3% беше по-ниско от увеличението на цените със 7.2% и по този начин се генерира спад на реалната стойност на доходите.