Родители могат останат без данъчни облекчения за деца, независимо че доходът им позволява да получат такива. Това ще се случи, ако не са си платили данъка върху имота или колата, например, и те вече подлежат на принудително изпълнение и събиране от НАП.

За целта е добре, преди да подадете годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, да направите справка в данъчно-осигурителната си сметка. Ако родителят установи, че има такива задължения, трябва първо да ги погаси, за да се възползват от данъчната отстъпка, съветва darik.bg.

Ако данъчното облекчение ще се ползва чрез работодателя, е необходимо да се представи писмена декларация, че към момента на подаването ѝ служителят няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

В тази връзка се попълва съответното поле в образците на декларацията за деца и за деца с увреждания, която се представя пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември.

Парите в брой ни излизат все по-скъпо

Друга причина родител да не получи данъчни облекчения за дете е, ако през цялата 2023 г. е бил по майчинство. В този случай доходът, който е получавал е необлагаем, т.е. нямат облагаем доход, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

Същото важи и за хора, включително еднолични търговци, които нямат доходи през 2023 г. или са получавали необлагаеми такива, като обезщетението за безработица, например, както и хората само с доходи, облагаеми с окончателен или патентен данък, те също не могат да се възползват от облекченията да деца.

Част от родителите пък няма да могат да се възползват от цялата отстъпка, тъй като получават ниски заплати и съответно са плащали данъци върху ниска данъчна основа. Това касае главно хората с две и повече деца.

Например, един родител с три може да няма облагаем доход от 18 000 лева, за да получи цялата сума от 1800 лева данъчна отстъпка. В този случай остатъка от сумата може да се ползва от другия родител.

Как се определя колко данък сгради и такса смет плащаме

Например, ако и двамата родители са на минимална работна заплата и формираната годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на всеки от тях е 8000 лв., при положение че няма да ползват други данъчни облекчения, биха могли да процедират по следния начин:

Единият родител ползва данъчното облекчение за деца при основния си работодател към 31.12.2023 г. до размера на формираната от работодателя годишна данъчна основа (8000 лв.), а разликата от 4000 лв., допустима за две деца - може да се ползва от другия родител с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Сериозна разлика в средната и реалната заплата, която взимат работещите

През тази година данъчните облекчения останаха на нивата от миналата, като за едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6 000 лв., а сумата за получаване до 600 лв., за две - 12 000 лв. и сума за получаване до 1200 лв., за три и повече - 18 000 лв. със сума за получаване до 1800 лева. 

За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението от годишната данъчна основа е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1 200 лева. Родителите на деца с 50 и с над 50 на сто увреждания имат право да ползват и двете данъчни облекчения.

Например за отглеждането на едно дете, което е с увреждания, за настоящата година родителят има право на данъчно облекчение за деца в размер на 6 хил. лв. (сума за получаване до 600 лв.) и на данъчно облекчение за деца с увреждания още 12 хил. лв. (сума за получаване до 1200 лв.).

Двете данъчни облекчения се сумират и така общият им размер може да достигне до 18 хил. лв. (сума за получаване до 1800 лв.)

Важно за родителите е да знаят, че имат право на данъчно облекчение, дори когато детето им е навършило пълнолетие през 2023 г. или пък е родено тази година.

268 нови милионери в банките, повече хора трупат пари на влог

Промените от догодина

С бюджета за следващата година се предлага данъчните облекчения да се запазят на нивата от тази. Предвижда се отстъпките да могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа на облагаемия доход.

Като за едно ненавършило пълнолетие дете сумата е в размер на 500 лв., за две - 1 000 лв., а за три и повече деца - 1 500 лв. За дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане месечната данъчна основа се намалява с 1 000 лв.

Друга промяна предвижда да се повиши доходът, нужен за получаване на детски надбавки. През тази година, за да получават надбавки, доходът на член от семейството трябва да е 510 лв., а от 2024 г. се предлага той да стане 710 лв. доход на човек.

При доход от 710 до 810 лева на член от семейството родителите ще получават 80 на сто от предвидената сума. А тя остава същата като тази година:

  • за семейство с едно дете - 50 лв.;
  • за семейство с две деца - 110 лв.;
  • за семейство с три деца - 165 лв.;
  • за семейство с четири деца – 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

Размерът на еднократната помощ при бременност е 225 лв.

Фирми пестят от данъци с допълнителна здравна осигуровка за служителите си

Увеличава се еднократната помощ за раждане на дете и за първо дете тя ще бъде 375 лв., за второ – 900 лв., за трето – 450 лв. и за всяко следващо по 300 лв.

Майките могат да прехвърлят ползването на отпуска за бременност и раждане след 6-ия месец от раждането на детето не само на бащата, но и на бабите и дядовците, при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение.

Същото право имат осиновителките, които ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца.

Пенсиите и заплатите двойни за 10 години

Детски надбавки за деца с ТЕЛК

За 2024 г. ще се изплащат по-високи детски надбавки за отглеждане на деца с увреждания. Те не са променяни от 2015 г. Дете с 90 и над 90% степен на увреждане ще получава 1180 лева, дете с увреждане от 70 до 90% увреждане – 570 лева, а дете с увреждане от 50 до 70% – 450 лева на месец.

За деца с увреждания настанени в приемни семейства месечната помощ става 620 лева за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, 530 лева – с от 70 до 90 на сто увреждане и 450 лева – с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане.

Дете, което няма право на наследствена пенсия пък ще получава 150 лева месечно. Всички тези промени обаче тепърва трябва да бъдат одобрени от Народното събрание, за да влязат в сила от следващата година.

Важно е да се отбележи, че повишаването на размера на сумата, която се приспада от дохода преди облагането с данък, доведе до повишен интерес от ползване на преференцията още за доходите от 2021 г. и до значително увеличаване на броя на лицата, използвали данъчното облекчение чрез основен работодател или с подаване годишна данъчна декларация за придобитите доходи.

Съгласно данните, през 2022 г. броят на лицата е нараснал с 6.7% спрямо предходната година.