Има ли начин да си осигурим допълнителни пари извън пенсията за времето, след като спрем да работим и така да не се притесняваме за старините си?

Това може да стане с допълнителна пенсия - различна от втората пенсия, за която всички, родени след 1960 г., се осигуряват в универсален пенсионен фонд, както и с пенсионна застраховка. Двата продукта не са еднотипни и предлагат различна доходност.

Пенсионната застраховка, наричана още рентна, предоставя възможност спестените ви средства да нарастват вследствие на инвестирането им в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти.

Сключвайки пенсионна застраховка, получавате и данъчни преференции, както и възможност да използвате застраховката си, в случай че се нуждаете от кредит. Тя е вид спестовна застраховка.

Пенсионното застраховане е разновидност на рентната застраховка, тъй като на застрахования се изплаща застрахователна сума (ежемесечно, тримесечно, шестмесечно или годишно) от момента, в който навърши пенсионна възраст. Изплатената рента се явява като допълнителна пенсия, от където идва и името й.

Такива, освен пенсионната, са застраховка живот, застраховка за стипендия (сключва се от родителя или роднини на застрахования в полза на непълнолетни деца, като срокът на застраховката обикновено изтича при навършване на 18 г. на непълнолетното лице), детска застраховка (тя изтича с навършване на 18-годишна възраст, като застрахованият получава или еднократна сума, или плащания всеки месец).

Важно за хората е да знаят, че при спестовните застраховки застрахователят дължи плащане не само при настъпване на застрахователното събитие, но и при изтичане срока на договора и при настъпване на други условия, уговорени в него.  

Рентната застраховка е лична инвестиция, която осигурява допълнително гарантирана рента.

Какво покрива пенсионната застраховка?

Рисковете, които покрива тази застраховка, зависят от това какво ще включите в договора с вашия застраховател. Най-често покритието й е:

  • при смърт на застрахованото лице през срока на отсрочката платените застрахователни премии се връщат на ползващите лица и застраховката се прекратява;
  • при трайна загуба на трудоспособност, настъпила през срока на застраховката, в резултат на злополука от и над 30% (или 50 %) застраховката се освобождава от по-нататъшно плащане на месечните премии до изтичането й. Задължението за изплащане на пълния размер на договорената месечна рента остава в сила.
  • при смърт на застрахованото лице през срока за получаване на рентата, ако застраховката е сключена „с наследяване“, на ползващите лица се изплаща резерва на застраховката към датата на смъртта.

Колко ще ни струва тази застраховка?

Няма точна такса, която да платите, като размерът на застрахователната премия се определя при сключване на застраховката и подписване на застрахователната полица.

Той зависи от възрастта на застрахованото лице, периода на отсрочване, срока на получаване на месечната рента, размера на месечното плащане и избора на наследяване.

Кой може да си направи пенсионна застраховка?

Тя се сключва с физически лица над 16-годишна възраст и с юридически лица (тоест работодатели), които могат да сключат пенсионна застраховка за своите служители, като бонус към заплатата.

Няма ограничение за горната възраст на човека, който може да бъде сключи такава полица, тъй като при внасянето на еднократна премия може незабавно да започват рентните плащания или плащането на пенсията да се извърши с отсрочено начало.

Друго важно нещо е, че при тези застраховки, за разлика от застраховките живот, не се събират данни за здравословното състояние на застрахования. Размерът на пенсията или на вноската се договорят според желанията на застрахования и условията на дружеството.

Най-често, в зависимост от срока на получаване на пенсията, застраховките биват срочни, тоест за 5, 10, 15 години или пожизнени. Според начина на внасяне на застрахователната премия и началото на получаване на пенсията, те се делят на:

  • застраховки с еднократна премия и незабавно започване на рентните плащания;
  • застраховки с еднократна премия и отсрочено начало на плащане на пенсията;
  • застраховки с периодична премия и отсрочено начало на плащане на пенсията (срокът на отсрочване е в години или до навършване на определена възраст от застрахования).

Вече посочихме, че в зависимост от това колко са застрахованите, то тя може да е индивидуална или групова. В договора трябва да се уточнят и правата на наследниците, което също влияе на тарифата.

Интересен вариант е взаимната пенсионна застраховка, която осигурява пенсия и на преживелия съпруг пожизнено или за определен период. При нея са възможни различни варианти, като например преживелият съпруг да получи и пенсията на починалия или половината от нея и т. н.

При прекратяването на внасянето на застрахователните вноски, при положение че те са плащани за период по-голям от една година, договорът може да остане в сила за намалена сума на пенсията или да бъде възстановен, като се изплатят пропуснатите и текущите вноски, като в някои случаи те могат да бъдат и увеличени със съответната лихва за периода, през който не са внасяни.

При предплащането на годишните премии може да се направи съответно намаление на вноската в съответствие с условията на застрахователя.

Пенсионните застрахователни вноски се олихвяват с техническата лихва и се увеличават с частта от капитализираните финансови приходи от операциите с инвестирането на средствата. Изплащането на лихвата се извършва по различни начини, в зависимост от желанието на застрахования.

Кое е по-изгодно - допълнителна пенсия или пенсионна застраховка?

Както споменахме в началото, между третия стълб на пенсионното осигуряване и пенсионната застраховка има няколко разлики.

Най-важната е, че при застраховката имате еднакво покритие от първия ден на сключването й, докато при допълнителното пенсионно осигуряване сумата, която бихте получавали в началото, е много малка, тъй като имате малко вноски, а плащането на трета пенсия зависи от натрупването им.

Друга съществена разлика, е че при застраховката не трябва да пропускате нито една вноска, защото няма да можете да се ползвате от покритието по полицата. При доброволното пенсионно осигуряване обаче можете да внасяте когато и колкото поискате.

Средствата се натрупват и можете да ги изтеглите във всеки един момент или да ги оставите да станат още повече. При спестовната застраховка живот също можете да изтеглите средствата предварително, но това не е изгодно за вас.

Данъчните преференции и при двата продукта са еднакви. До 10% от облагаемия доход се признават за разход, ако средствата са за покупка на полица по застраховка живот или са внесени във фонд за доброволно пенсионно осигуряване.

Все пак изборът как да увеличите доходите си след пенсия зависи от вас.