Спад на производствените цени в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2023 г. от 20.5% спрямо същото тримесечие на 2022 г., сочат данните на Националния статистически институт.

Понижението е в резултат на спада на цените на продукцията от растениевъдството с 25.6%, докато при продукцията от животновъдството се наблюдава повишение с 1.5%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад от 19.1%, като в растениевъдството те се понижават с 27.4%, а в животновъдството се увеличават с 16.0%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. е регистриран спад в цените на зърнените култури с 33.3% и в цените на техническите култури - с 29.2%, в резултат на намалението на цената на меката пшеница - с 34.8%, и на слънчогледа - с 32.1%.

Увеличение е отчетено в цените на пресните зеленчуци - с 8.3%.

Спрямо същото тримесечие на 2022 г. цените на живите животни нарастват със 7.8% в резултат на нарастването на цените на свинете с 11.0%, и на бройлерите - със 7.7%.

При продуктите от животновъдството е регистрирано намаление на цените с 6.1%, което е в резултат на понижението на цените на кравето мляко с 11.5% и на цените на кокошите яйца за консумация - с 6.6%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. по-ниски са цените на зърнените култури - с 32.2%, в резултат на спада на цените на меката пшеница с 34.1%, а при техническите култури намалението е в размер на 33.4%, в резултат на намалението на цените на маслодайния слънчоглед с 36.3%.

Цените на зеленчуците и плодовете нарастват с 3.2%, като картофите отбелязват ръст от 22.4%.

В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. цените на живите животни се увеличават с 21.5%, в резултат от повишаването на цените на свинете с 30.1%, и на птиците - със 17.7%.

Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 9.5%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко с 1.1%, и на кокошите яйца за консумация - с 21.2%.

Цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2023 г. е по-нисък с 2.3% спрямо същото тримесечие на предходната година и със 7.6% спрямо 2022 година.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо съответното тримесечие на 2022 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал - със 7.1%, електроенергията и горивата - с 4.5% и ветеринарномедицинските продукти - с 3.5%.

Намаляват цените на: минералните торове - с 15.9%, продуктите за растителна защита - с 5.1%, и фуражите - с 3.9%.

Спрямо 2022 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал - с 16.3%, ветеринарномедицинските продукти - с 7.7%, и фуражите - с 2.8%.

Намаляват цените на: електроенергията и горивата - с 2.3%, минералните торове - с 42.5%, и продуктите за растителна защита - с 9.3% (табл. 2).