През февруари 2024 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец (от 22.8% на 22.6%). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно запазва нивото си от януари. Единствено в сектора на услугите е регистрирано понижение, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 0.7 пункта (от 23.3% на 24.0%) в резултат на позитивните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност е неблагоприятна, но прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на втория фактор.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаваща част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството“ остава на нивото си от предходния месец (от 27.0% на 27.2%). Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността през следващите три месеца, са оптимистични.

Най-сериозните пречки за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и цените на материалите.

По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, макар по-голяма част от тях да очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от януари (от 24.8% на 24.9%). Оценките на търговците на дребно за обема на продажбите през последните три месеца са леко влошени, докато прогнозите им за следващите три месеца са благоприятни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, недостигът на работна сила и недостатъчното търсене продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в сектора, като анкетата отчита намаление на негативното влияние на последния фактор.

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

Услуги  

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 2.9 пункта (от 15.8% на 12.9%) главно поради влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги.