Средният размер на пенсията в България към края на първото тримесечие на 2024 г. възлиза на 892 лева, според данните на Националния статистически институт. 

Средната брутна работна заплата за първите три месеца на годината пък е 2198 лева, което означава, че съотношението между заплатите и пенсиите у нас към момента е малко под 2.5. 

За сравнение, през първото тримесечие на 2019 г. средната пенсия е била 424.1 лв., а средната заплата - 1213 (при съотношение заплати/пенсии от 2.9).

Преди 10 години - за първото тримесечие на 2014 година, средният размер на пенсията е бил 310.4 лева, а на брутната работна заплата - 797 лева, по данни на НСИ. Това прави съотношение между заплати и пенсии в размер на малко над 2.5, или приблизително равен на настоящия. 

Какво означава това? 

На практика, съотношението между двата показателя демонстрира, че в периода от 2014 година до 2019 година заплатите са нараствали по-бързо от пенсиите в страната, докато през последните пет години тенденцията се обръща и доходите от пенсии започват да растат по-бързо от тези на работещите. 

Данните на НСИ показват, че за последното десетилетие средната брутна работна заплата е нараснала от 797 лв. към 31 март 2014 година на 2198 лв. към 31 март 2024 година. Това представлява близо трикратно увеличение, като в процентно изражение то е със 176%.

При пенсиите за същия период нарастването е със 187%, т.е. малко по-високо от това на трудовите възнаграждения. Темповете на нарастване обаче не са равномерни през целия период, както стана ясно и от горния пример. 

Данните на НСИ показват, че в петте години от 2014 до 2019 година средната месечна брутна работна заплата у нас е нараснала с 52%, а средната пенсия за същия период - с 37%. 

В следващата "петилетка" - от 2019 до 2024 година, заплатите са се увеличили средно с 81.2%, а пенсиите - с цели 110.3%. 

Как изглежда сравнението с отчитане на инфлацията? 

Картината на нарастването на заплатите и пенсиите обаче няма да е пълна, ако не се отчете и влиянието на инфлацията. За 10 години съвкупната инфлация, измерена според индекса на потребителските цени на Националния статистически институт, възлиза на 45.6%, като огромната част от нея е натрупана през последните пет години. 

За периода от първото тримесечие на 2014 до първото тримесечие на 2019 година инфлацията е едва 6.4%, докато в следващите пет години тя достига цели 36.8 на сто. 

Това означава, че ако за периода от 2014 до 2019 година реалният ръст на заплатите (който се изчислява, като номиналният се коригира с темповете на инфлацията) е 48.7%, то този на пенсиите е с 30.6 на сто. 

В периода от 2019 до 2024 година заплатите са се увеличили реално (при отчитане на инфлацията) с 44.4%, а пенсиите - със 73.4%. За целия 10-годишен период (от март 2014 до март 2024 година) реалното нарастване на заплатите е със 130.4%, а на доходите от пенсии - 141.4%. 

Или, погледнато от друг ъгъл, през последното десетилетие заплатите са нараснали 3.86 пъти по-бързо от инфлацията, а пенсиите - 4.1 пъти.