Общият индекс на цените на производител намалява с 9.5% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. На годишна база индикаторът бележи ръст от 21.2%, като темповете са почти двойно по-ниски от тези, отчетени през октомври, показват данните на Националния статистически институт. 

Значително намаление на цените на едро спрямо предходния месец е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 23.3%, в преработващата промишленост - с 0.7%, и в добивната промишленост - с 0.6%.

Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 5.9%, производството на основни метали - с 3.1%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.1%. 

Повишение на цените е отчетено при обработката на кожи и производството на кожени изделия - с 4.9%, производството на мебели - с 3.1%, и производството на изделия от други минерални неметални суровини - с 3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 12.6% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец, докато спрямо ноември 2021 година нараства с 25.3%.

Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 3% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. нараства с 14.2 на сто.