Данъчната кампания за 2023 г. стартира на 10 януари. От тази дата започва подаването на декларациите за доходите на физическите лица.

Какво представлява годишната данъчна декларация?

С този документ сами декларираме дължимия от нас данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, придобити през предходната година. В България доходите се облагат с плосък данък от 10%.

Кой подава данъчна декларация?

Данъчна декларация е задължен да подава всеки, който през предходната година е:

  • получил доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
  • иска да ползва данъчни облекчения;
  • е плащал патентен данък;
  • има необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач;
  • е дал или получил заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
  • притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
  • е придобил доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък. 

Например, ако получавате доходи от наем или от продажба на имущество - акции, дялови участия и т. н., трябва да подадете данъчна декларация.

Ако искате да ползвате данъчното облекчение за млади семейства, дори и имате само доходи по трудов договор, също трябва да подадете този документ.

Кой не подава данъчна декларация?

Не се подава годишна данъчна декларация за доходи, които са обложени с окончателен данък. Например - доходи от лихви по банкови сметки от България. Не сте задължени да подавате този документи и ако получавате само доходи от трудов договор, както и за необлагаеми доходи.

Как да подам данъчната си декларация?

Това може да се случи по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП), по пощата с обратна разписка или входящ номер и в офиса на НАП по постоянен адрес.

От къде да взема непопълнената данъчна декларация?

Можете да я изтеглите от интернет страницата на НАП или да я вземете от всеки офис на приходната агенция.

Какво е предварително попълнена данъчна декларация?

След като работодателите подадат данните си за 2022 г. към НАП, в началото на март приходната агенция пуска е-услугата за достъп до предварително попълнената декларация за доходите.

Ве нея са вписани автоматично данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други. Тя се подава онлайн с ПИК или електронен подпис.

Какъв е срокът за подаване на данъчната декларация?

Декларацията се подава от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът. През 2023 г. крайният срок е 2 май - първият работен ден след 30 април.

За да се възползвате от 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане, трябва да подадете документа до 31 март.