За повечето потребители лихвеният процент е основният показател, който определя цената на даден кредитен продукт.

И това до голяма степен е вярно, но с важната уговорка, че лихвата не включва всички разходи по обслужването на един заем. 

В повечето случаи кредитополучателят дължи и допълнителни такси, застраховки, комисионни, гаранции и други. Когато те се добавят към сумата на дължимите лихви и се изчислят като процент от общата сума на кредита, се получава т. нар. годишен процент на разходите, или ГПР. 

Счита се, че той е по-точен измерител на цената на кредита, тъй като добавя всички допълнителни разходи към начислявания лихвен процент. 

Как се изчислява ГПР? 

В държавите от Европейския съюз действа хармонизиран регламент за изчисляването на годишния процент на разходите, който е разписан и в Закона за потребителския кредит в България. 

Формулата включва всички възможни варианти на усвояване и олихвяване на кредитите, но в най-общи линии, за да бъде пресметнат ГПР, общата сума на комисионите, таксите и задължителните застраховки трябва да се добави към тази на всички дължими лихвени плащания, след което да се пресметне общият процент за всяка година от срока на кредита. 

Например, при потребителски кредит на стойност 10 000 лева със срок от 5 години, фиксиран годишен лихвен процент от 8%, такса за кандидатстване от 50 лева, еднократна такса за усвояване в размер на 1% от кредита и месечна такса за управление от 2 лева, годишният процент на разходите би бил в размер на 9.45%. Това е с близо 1.5 процентни пункта повече от лихвата по кредита. 

Ако таксата за усвояване е по-висока, например 2%, а месечната такса за управление се увеличи от 2 на 4 лева, ГПР би се повишил до 10.4 на сто. 

Според официалната лихвена статистика на Българската народна банка, към края на ноември миналата година средният лихвен процент по потребителските кредити в лева е 8-79%, а средният годишен процент на разходите възлиза на 9.29%.

При жилищните кредити в лева средната лихва е 2.55%, а ГПР е 2.81%. 

Какво не включва годишният процент на разходите? 

Важно е да се знае, че годишният процент на разходите по кредита включва само разходите, които са пряко свързани с неговото усвояване и обслужване. 

Изчисляването на ГПР не включва потенциалните неустойки, които биха били начислени, в случай че потребителят не изпълнява своите задължения към кредитора. Тези наказателни лихви и такси не могат да бъдат предвидени в момента на сключване на договорните отношения. 

Разходите за откриване на съпътстваща сметка, която не е посочена в договора за кредит, както и всички допълнителни услуги, които потребителите избират да ползват извън договора, за собствено улеснение и удобство, също не влизат във формулата на годишния процент на разходите. 

Същото важи и за издаването и поддръжката на кредитна или дебитна карта, с помощта на които длъжникът превежда сумите за изплащане по кредита, освен ако това не е допълнително условие за получаване на кредита при преференциални лихви. 

Каква информация дава ГПР? 

Годишният процент на разходите е важен показател, защото измерва цената на кредита по-точно, отколкото чистата лихва. Както стана ясно и от горните примери, разликата в сумата на таксите и комисионите може да повлияе значително върху общата тежест на заема. 

Най-точното приложение на ГПР е за кредитите с фиксиран лихвен процент, тъй като при тях месечната вноска може да се изчисли за целия срок на договора.

При кредитите с плаващ лихвен процент, каквито са голяма част от ипотечните, например, изчисляването на ГПР е по-сложно, тъй като сроковете им са дълги и лихвеният процент може да претърпи значителна промяна. 

При подобни случаи годишният процент на разходите се изчислява, като се използват параметрите при отпускането на кредита.