Към края на 2022 г. в България функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детските градини с общо 33 193 места в тях.

В сравнение с предходната година, броят на местата в детските ясли се увеличава с 337, или с около 1%, показват данните на Националния статистически институт. 

В градовете детските ясли са 726 с 30 968 места, а в селата - 109 с 2225 места. В сравнение с предходната година, местата в детските ясли в градовете се увеличават с 1%, а тези в селата - с 1.6%.

Към 31 декември 2022 г. осигуреността с места общо за страната е 19.5%, като най-висока е в областите Габрово (29.4%), Плевен (26.7%) и Благоевград (25.3%), а най-ниска е в Пазарджик (10%), Сливен (11%) и Кърджали (14%).

Осигуреността в яслите се изчислява като отношение на броя на местата на всеки 100 деца от населението на възраст до 3 години.

През 2022 г. в детски ясли са постъпили 29 080 деца, което е с 4%, повече, в сравнение с предходната година. 

В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 30 544 деца, от които момчетата са 15 857, а момичетата - 14 687. В сравнение с 2021 г., в края на 2022 г. децата в детските ясли се увеличават с 820, или с 2.8%.

В края на 2022 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 17.9%. Най-висок е показателят за областите Габрово (23.4%), Плевен (22.6%) и София (столица) (21.9%).

Обхватът измерва съотношението на децата, които посещават детски ясли спрямо общия броя на децата до тригодишна възраст за съответната област. 

Към 31 декември 2022 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 7942 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3675, като 93.4% от тях са медицински сестри.