Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.3% през април 2023 г. спрямо предходния месец. На годишна база инфлацията на едро намалява с 3.5 на сто, показват данните на Националния статистически институт. 

На месечна база намаление на цените на производител е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 8.3%) и в преработващата промишленост (с 0.1%), докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение с 1.4%.

По-ниски цени в преработващата промишленост са регистрирани при производството на химични продукти (с 3.8%), производството на хранителни продукти (с 1.1%) и производството на метални изделия, без машини и оборудване (с 0.7%). 

Ръст на цените е отчетен при обработката на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм (с 12.6%), производството на основни метали (с 1.8%), и производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти (с 1.6%).

Значителен спад на цените спрямо април 2022 година се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 19%), както и в добивната промишленост (с 2.1%), а в преработващата промишленост е регистрирано увеличение с 3.6%.

По-значителен годишен ръст на цените е отчетен при производството на тютюневи изделия (с 46.3%), производството на изделия от други неметални минерални суровини (с 29.2%) и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели (с 18.4%.) Намаление е регистрирано при производството на основни метали (с 11.3%).

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 4.7% спрямо април 2022 година, докато този на международния пазар намалява с 1.5% на годишна база.